Home  »  Edukasi   »   Naon Ari Padika Impromptu Dina Biantara

Naon Ari Padika Impromptu Dina Biantara

By | 15 Agustus 2022

Naon Ari Padika Impromptu Dina Biantara.

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
Assalamualaikum wr wb
Pesuluh-siswi nan Bapak banggakan, terimakasih telah berkunjung ke pekarangan blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi cak bimbingan bahasa Sunda buat keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas intern bagan media audio-visual, sebaiknya memberikan kesan sparing yang menyurutkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak saja blog saja,
bahasasunda.id
memiliki Youtube Channel, pintar video-video pengarsipan, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas bawah. Cak agar tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di radiks ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Takdirnya ada cak bertanya seputar
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
yang kurang dipahami, kalian bisa menyerahkan komentar, silahkan jangan ragu cak bagi mengisi di kolom komentar ataupun dapat mengabari Kiai melangkaui Whatsapp.

Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring
di sekolah kita
supaya lebih efektif dan memberikan banyak fungsi untuk kalian semua.

Selamat belajar
MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA.materi biantara bahasa sunda

materi biantara bahasa sunda

materi biantara bahasa sunda

materi biantara bahasa sunda

materi biantara bahasa sundaMATERI BIANTARA BAHASA SUNDA


A. WANGENAN BIANTARA

Dina kamus basa Sunda R.A. Danadibrata (2006), yén nu disebut biantara téh nyaéta kagiatan nyarita hareupeun kumpulan jelema. Biantara atawa kuliah ogé disebutkeun mangrupa nyarita dihareupeun balaréa, jalma réa (Sacadibrata,2005:72).

Kagiatan nyarita dina biantara béda jeung nyarita formal. Aya sawatara katangtuan fulanah kudu dicumponan ku jalma fulanah rék atawa keur biantara. Ku lantaran kitu biantara rangah disebut ogé “art of speech” atawa seni nyarita.


B. STRUKTUR BIANTARA

Dumasar kana warnana, nurutkeun Tarigan (1981:23)
yén biantara téh kabagi jadi: (1) biantara ngalaporkeun; (2) biantara kakulawargaan; (3) biantara ngayakinkeun; jeung (4) biantara ngarundingkeun. Sanajan warnana béda tapi éta biantara téh mibanda struktur téks nu ilaharna sarua. Sistematika téks biantara ilaharna nyaéta aya
bubuka, eusi, jeung aya bagian panutupna.

Dina fragmen bubuka, dimimitain ku nepikeun salam pamuka. Bisa ku assalamu’alaikum atawa ku salam kawilujengan. Aya ogé si polan angkuh ditambahan ku sampurasun. Ti dinya ditéma ku mukadimah, kitu gé mungguh keur muslim, nyaéta bubuka anu dieusi ku omongan muji ka Pangéran jeung nepikeun solawat ka Rosululloh. Ti dinya ditéma deui ku nepikeun panghormat ka hadirin anu ngaluuhan acara sarta ngahaturkeun nuhun ka girang program anu geus méré kasempetan ka dirina pikeun nepikeun biantara.

Ari dina bagian eusi
mah ngadadarkeun saniskara intensi nu biantara. Contona, walaupun biantara si dia ditulis ku urang keur ditepikeun dina program paturay- tinueng kelas IX, eusina bisa ngawilujengkeun ka nu rék ninggalkeun sakola, ngadu’akeun sangkan bisa neruskeun sakola ka nu leuwih luhur, atawa bisa ogé nembrakkeun rasa sedih pédah rék papisah.

Biantara dipungkas ku bagian panutup
anu biasana ngawengku sanduk- sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa teu merenah. Tuluy ditéma ku ngahaturkeun nuhun ka hadirin anu geus saregep ngabandungan biantarana. Ti dinya nepikeun du’a jeung salam panutup.


C. PADIKA BIANTARA

Biantara téh bermegah dipatalikeun jeung seni nyarita. Naon sababna? Sabab, dina biantara téh sakapeung merlukeun gaya jeung buah bibir nu matak narik jalma réa nu ngabandunganana. Aya sawatara faktor anu ngalantarankeun biantara hiji jalma dipikaresep ku balaréa. Éta faktor téh udang tutur baé Lengkung langit-A-M-A-N, singgetan tina:

 • 1. Tatag nyaritana,

hartina dina nepikeun biantara téh urang kudu nyarita bari tatag atawa tétéla, henteu kumagok atawa loba ngarandeg.

 • 2. Maujud témana,

hartina téma biantara nu ku urang ditepikeun téh kudu aktual, tidak téma-téma nu geus basi.

 • 3. Munel eusina,

hartina, biantara nu ditepikeun ku urang téh eusina loba pulunganeunana, atawa loba mangpaatna.

 • 4. Alus basana,

hartina biantara téh seni nyarita. Ku sabab kitu, basa nu dipaké ku urang dina biantara téh alusna mah reumbeuy ku mamanis basa. Upamana diselapan ku babasan jeung paribasa, atawa bisa ogé ku sisindiran. Justru mun bisa mah diselapan ogé ku kalimah-kalimah pinilih (alas kata-pembukaan mutiara atawa kuotasi) nu kungsi ditepikeun ku hiji tokoh.

 • 5. Ngandung wirahma,

hartina, dina biantara téh omongan urang kudu diatur gancang kendorna, tarik halonna, atawa sani handapna. Tegesna, dina nepikeun biantara téh kudu maké lentong (lagu kalimah) anu hadé.

Sawatara situasi si fulan penting
sanggeus siswa ngaregepkeun biantara, di antarana mampuh pikeun: 1) nuduhkeun bagian bubuka, eusi, jeung panutup biantara; 2) maluruh kekecapan anu merenah jeung teu merenah nu ditepikeun ku nu biantara; 3) mampuh nyaritakeun deui eusi; 4) mampuh ngoméntaran eusi biantara; 5) mampuh ngoméntaran jalma nu nepikeun biantara, upamana patali jeung lentong, tarik-halonna sora, pasemon, tenang henteuna.


D. NYUSUN TÉKS BIANTARA

 • 1. Jejerna aktual

Saf atawa téma biantara téh kudu faktual, luyu jeung situasi sarta kondisi nu kiwari keur ramé dipadungdengkeun. Ulah medar téma nu geus bari atawa lajur nu éta-éta kénéh.

 • 2. Rangkayna weweg

Jieun rangkay tulisan dumasar bunga tasbih struktur biantara nu ngawengku bagian bubuka, eusi, jeung panutup. Éta struk tur téh tuluy kari ngeusian sing taliti sangkan rangkayna weweg. Ngarai poho gunakeun éjahan basa Sunda nu bener.

 • 3. Eusina mundel

Eusi biantara téh kudu mundel, hartina réa mangpaat jeung pulunganeunana. Teu padu ukur nyieun atawa nyonto téks biantara nu geus aya.

 • 4. Basana hadé

Biantara téh kudu matak ngirut, sabab patali jeung seni har jeung euyeub ku mamanis basa. Bisa dieuyeuban ku si atawa kalimah pinilih (alas kata-kata loklok) nu ditepikeun ku nyarita. Ku kituna, basa nu digunakeunna gé kudu beung sindiran, babasan jeung paribasa, cutatan référénsi wacana, hiji pemrakarsa.


E. NYUSUN TOPIK ATAWA GAGASAN DINA NYARITA

 • 1. Topik kudu saluyu jeung kasangtukang kompeténsi nu nyusun biantara.

Kalintang pentingna milih topik disaluyukeun jeung kamampuh atawa kompeténsi panyatur, lantaran saupama henteu ngawasa téma nu rék ditepikeun bakal ngabalukarkeun nyarita kaprikornus henteu lancar sakumaha nu dipiharep. Sabalikna umpama ngawasa matéri caritaan, biantara bakal lumangsung lancar, hadé, jeung tangtu nyugemakéun.

 • 2. Matak ngirut atawa pikaresepeun nu ngaregepkeun.

Dina ieu situasi nu kudu jadi diinget téh nyaéta caritaan udang kudu boleh ngirut panitén audien nepi ka daék ngadéngékeun naon nu dicaritakeun ku urang.

 • 3. Disaluyukeun jeung pangaweruh audién atawa pamiarsa.

Saha nu diajak nyarita téh? Éta patalékan kudu muncul disatiap panyatur nalika nyusun bahan atawa gagasan dina biantara. Ari maksudna taya lian pikeun nyaluyukeun antara gagasan nu rék ditepikeun jeung kasang pandai pangaweruh pamiarsa.

 • 4. Kudu jelas ambahan bahan caritaanana.

Topik biantara kudu jelas ditepikeun sangkan henteu ngabingungkeun pamiarsa. Leuwih hadé topik nu ditepikeun téh mangrupa hiji hal sifatna aktual nu aya di masarakat umum.

 • 5. Topik atawa gagasan kudu saluyu jeung situasi sarta masa.

Panyatur saéstuna kudu merhatikeun kalawan daria keadaan jeung waktu saméméh nyarita. Éta kejadian téh pikeun nyingkahan situasi anu sifatna perasa atawa henteu saluyu jeung budaya di éta medan.


F. Kaidah MIDANG BIANTARA

Biantara mangrupa kagiatan nyarita dihareupeun jalma réa pikeun nepikeun pamadegan atawa ngabahas hiji kajadian nu kudu dibahas. Jalma fulanah ahli biantara atawa pidato disebutna orator. Aya unsur utama nu mesti muncul nalika biantara luamangsung, nyaéta pangjejer, matéri atawa bahan nu rék dibiantarakeun, pangregep/pamiarsa, jeung téma. Salian ti unsur jeung métode, biantara mibanda téhnik nu mandiri nu tujuanana sangkan ngirut pamiarsa nalika urang biantara, di antarana:

 • 1. Maham matéri nu rék ditepikeun

Saméméh biantara di hareupeun pamiarsa, leuwih hadé wanoh jeung maham kana matéri nu rék ditepikeun. Ieu hal téh mibanda guna pikeun ngaheureutan kasalahan-kasalahan nalika biantara. Cara sangkan maham matéri biantara bisa dilakukeun ngaliwatan pamarekan téhnik maca jeung ngapalkeun matéri biantara. Satuluyna cak bimbingan nyarita hareupeun gelas eunteung kalawan rutin pikeun ngahasilkeun biantara nu nyugemakeun.

 • 2. Maca kalawan tenang

Saupama bianatara téh maké tehnik maca, leuwih hadé panyatur macakeun téks pidatona kalawan tenang jeung rinéh atawa henteu rusuh. Sabalikna umpama téks biantara dibacana gelisah atawa gancang biasana ngabalukarkeun pamiarsa hésé nyangking eusi biantara jeung haré-haré. Baca téks biantara kalawan rinéh sangkan mualamat tina éta téks katepikeun kalawan mundel.

 • 3. Maké éksprési nu saluyu

Éksprési si dia saluyu jeung eusi atawa téma biantara bakal ngabalukarkeun panitén nu hadé ti pamiarsa. Sabalikna éksprési anu henteu saluyu bakal ngabalukarkeun pamiarsa ngarasa jenuh atawa bosen ngaregepkeunana. Ku sabab kitu diperedih pikeun ngalarapkeun éksprési saluyu jeung topik nu ditepikeun nalika biantara lumangsung.

 • 4. Maké sora nu ngagalantang

Sora nu kaluar nalika biantara kudu ngagalantang, sangkan ngirut panitén pamiarsa leuwih fokus kana matéri nu ditepikeun. Sora nu ngagalantang diperlukeun sangkan pamiarsa bisa ngadéngé kalawan saregep kana matéri biantara.

 • 4. Perhatikeun éjahan jeung simbol

Nalika éjahan jeung tanda baca henteu diperhatikeun, geus tentu naon nu ditepikeun téh untuk problematis jeung henteu jelas pamaksudanana. Paregep atawa pamiarsa ogé bakal ngarasa bosen jeung teu resep pikeun mireng eusi biantara nu ditepikeun.

 • 5. Gentra audién

Saméméh nepikeun matéri terdepan eusi biantara, leuwih hadé panyatur ngagentraan heula audiéns kalawan handap asor, daréhdéh, marahmay jeung imut leutik. Umpamana baé ngaliwatan kalimah salam “Assalamualaikum!” atawa ”sampurasun…!”. Éta keadaan téh bermakna dilakukeun pikeun ngirut pamiarsa saméméh urang medar eusi biantara.

 • 6. Dimimitian ku imut leutik

Kalawan dimimitian ku imut leutik di tadinya biantara, dipiharep pamiarsa bikin mikaresep ka panyatur nu satuluyna meunang pangajen ti paregep yén udang rebon kaasup panyatur si dia santun, handap asor, jeung pikaresepeun.

 • 7. Merhatikeun ugeran waktu

Umpama panyatur henteu gugon kana ugeran masa nu geus diancokeun keur biantara, geus boleh dipastikeun yén audiéns bakal kuciwa jeung méré pangajén goréng ka panyatur. Salahsahiji pangajén nu biasana dilarapkeun ka panyatur samodél kitu téh nyaéta orator nu henteu mibanda disiplin periode.

 • 8. Ngadeg wibawa

Salahsahiji faktor nu mangaruhan bunga tasbih munculna panitén pamiarsa ka panyatur nyaéta penggalan panyatur nalika biantara. Posisi tubuh nalika biantara leuwih hadé ‘tegap’ sangkan aya kesan wibawa. Dipahing pisan némbongkeun sikep nu henteu daria atawa henteu sopan nalika biantara.


G. MÉTODE BIANTARA

Teu saeutik jalma nu rampang-reumpeung upama dibéré pancén nyarita atawa biantara di hareupeun jalma réa. Bingung, naon si dia kudu dicaritakeunana. Métode nyarita ngawengku: (1) métode impromtu, (2) métode skrip/surat, (3) métode ékstémporan, jeung (4) métode ngapalkeun/memoritér.

 • 1. Métode Impromtu

Ieu métode biasana dipaké ku panyatur anu dina nepikeun biantarana teu tatahar heula saméméhna. Panyatur teu boga lembaga pikeun nyarita ti anggalna. Pikeun jalma si dia teu baku nyarita di hareupeun jalma réa sok gugup ngagunakeun métode saperti kieu téh. Naon-naon anu rék dicaritaeun ngadadak laleungitan, jasmani ngadégdég, napas ogé ngadadak karasa eungap, jeung jajantung ratug sarta ka luar késang badag jeung késang tiis. Tapi sabalikna, tumerapna ka jalma nu boleh nyarita mah teu gedé teuing réaksi kitu téh, lantaran geus loba pangalaman nyarita di hareupeun jalma réa.

 • 2. Métode Naskah

Panyatur dina nyaritana téh bari maca skrip. Saméméhna panyatur tatahar heula nyayagikeun naskah, nyaéta ku pendirian maluruh jeung ngumpulkeun incaran picaritaeun salengkep-lengkepna. Sajaba ti éta, panyatur geus dibéré iber saha nu baris jadi audience-na, jeung deui boleh les heula ku prinsip maca sababaraha balikan éta tulisan tangan nu disayagikeun téa. Ieu métode téh aya onjoyna ti nu kahiji, nyaéta bahan picaritaeun téh ngaguluyur, lengkep, sarta permakluman nu katarima ku paregep ogé banjar leuwih jelas. Ngan kahéngkéranana panyatur sok tonggoy kana téks bacaan, tampolana pamiarsa mah n partner katalingakeun. Kurang-kurangna pangalaman ieu métode téh sok matak ngabosenkeun pamiarsa. Ku lantaran kitu, weruh tanda baca, lentong, jeung luhur handapna sora salila maca naskah kudu diperhatikeun.

 • 3. Métode Ngapalkeun

Saméméh biantara, panyatur ngapalkeun heula bahan picaritaeun anu geus disusunna. Nyarita samodél kieu biasaana rangah dipaké ku para murid nu keur dialajar biantara, diajar déklamasi atawa diajar ngadongéng. Kahéngkéran ieu métode nyaéta panyatur sakapeung mah bergaduk tara kebat nyaritana téh, lantaran nginget-nginget bahan picaritaeun anu diapalkeunana. Lantaran konséntrasi payatur museur kana bahan caritaan anu keur diinget-ingetna sajeroning nyarita, atuh pamiarsa atawa audién-na ogé teu katalingakeun kalawan gembleng.

 • 4. Métode Ékstémporan

Ieu métode magrupa campuran tina dua métode di luhur. Dina prak- prakkanana panyatur geus mibanda objek si dia gembleng jeung mérélé, da puguh geus tatahar saméméhna. Ngan dina prungna nyarita atawa biantara téh, éta panyatur bari jeung dibarengan ku saliwat-saliwat maca tulisan tangan. Éta ogé nu dicatetna teu sagemblengna, tapi ngan baret badagna waé. Kaunggulan ieu métode ti nu kadua di antarana waé panyatur bisa ngabagi paningal ka pamiarsa, sarta aya pergaulan paningal jeung pamiarsa.


Latihan Pertanyaan 1 & Kunci Jawaban

 1. Naon ari biantara téh?
 2. Sebutkeun struktur biantara!
 3. Sebutkeun padika biantara!
 4. Kumaha cara nyusun téks biantara?
 5. Jéntrékeun cara midang biantara!
 6. Jéntrékeun métode naon waé fulanah digunakeun dina biantara!


CONTO Lengkung langitÉKS BIANTARA

Pamapag Gubernur Jawa Barat

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sampurasun,

Puji sinareng sukur salawasna mung kagungan Gusti Alloh nu Maha Welas og Maha Asih, kalayan Rahmat sareng inayahna, alhamdulillah dina taun 2011 ayeuna tasa lumangsung kongrès Basa Sunda IX. Teu kendat sadaya sukur urang sanggakeun ka Mantenna anu parantos maparin mangpirang-pirang kani’matan magrupi kajembaran kabudayaan

Dina ieu kasempetan, sim kuring ngaraos bingah taya papadana tiasa kempel ngariung silaturahmi sareng para wargi sadaya nu sami-sami kagungan kareueus fur kaheman kana kabudayaan Sunda. Salasawios partikel budaya nu janten udagan urang saréréa nyaéta basa, basa Sunda nu dipidamba ku ebi salaku basa indung mangrupa cicirên nasion kanggo nanjungkeun kaluhungan budaya urang di tenang nasional. Ku kituna simkuring umajak ka para wargi sadayana kanggo miara tur ngamumule basa Sunda, di antarana ngalangkungan tarékah dilarapkeunna basa Sunda dina kahirupan sapopoé di masarakat Sun-da kiwari, aplikasina dilarapkeun dina sagala widang saperti widang atikan, kaséhatan, perkebunan, ilmu bumi, psikologi, jeun nu lianna, Dipiharep tarékah kitu téh tiasa ngabantos bunga tasbih pangwangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat nu kaunggel dina statuta Daerah No.5 Taun 2003 ngeunaan miara basa, sastra, jeung aksara daérah.

Ku ayana akselerasi (percepatan) di sagala widang, tiasa dijantenkeun pamecut kanggo nanjeurkeun kabudayaan hususna dina widang basa, sastra, jeung abc daérah, némbongkeun préstasi enggoning ngahirup-huripkeun, miara tur ngamumulé basa katut budaya Sunda.

Sim kuring miharep, ku dilaksanakeuna kongrés ieu bakal numuwuhkeun rasa bosor makan kana kabudayaan Sunda anu salajengna untuk maparin pangaruh kanggo mageuhan kabudayaan nasional. Hal ieu tumali sareng téma kongrés ayeuna nyaéta “Ngamumulé basa mageu-han jatidiri bangsa”. Dina ngalaksanakeun pangwangunan diperyogikeun upaya silih rojong ti sadaya pihak, peristiwa ieu mangrupi kawajiban udang rebon saréréa, lain ngan ukur kawajiban pihak pamaréntah.

Sim kuring ngawilujengkeun kanggo sadaya para wargi sadaya, seharusnya kagiatan kongrés ieu bakal tiasa ngungkab rupa-rupa tarékah, kumaha sangkan basa Sunda tetep dipikacinta, dipiara tur dipaké ku masarakatna dina kahirupan sapopoé, geusan mageuhan tatapakan kahirupan budaya kebangsaan Indonésia.

Wabillahi taufik zal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 1 Juli 2011
Gubernur Jawa Barat.

Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.

Dicutat tina majalah Cupumanik
No.97-98 Taun IX No.1-2 Agustus-Séptémber 2011, kaca 12-13


Latihan Soal 2 & Taktik Jawaban

 1. Saha anu biantara di sani téh?
 2. Naon eusi biantara di luhur?
 3. Kumaha pok-pokan salam sembah biantara di luhur?
 4. Kumaha pok-pokan dunga panutup biantara di mulia?
 5. Pék analisis biantara di luhur dumasar kana strukturna!
 6. nurutkeun hidep, alus atawa henteu biantara di mulia téh?
 7. tulis kecap-rapik si polan teu dipikaharti dina biantara di luhur!
 8. Sawalakeun hasil pagawéan hidep jeung babaturan sakelompok!


TINGKESAN

Dina kamus basa Sunda R.A. Danadibrata (2006), yén nu disebut biantara téh nyaéta kagiatan nyarita hareupeun kumpulan jelema.

Struktur téks biantara ilaharna nyaéta aya bubuka, eusi, jeung aya bagian panutupna.

Aya sawatara faktor anu ngalantarankeun biantara hiji jalma dipikaresep ku balaréa. Éta faktor téh urang sebut baé T-A-M-A-N, singgetan tina:
1. Tatag nyaritana,
2. Nyata témana
3. Munel eusina
4. Alus basana

5. Ngandung wirahma

Nyusun Téks Biantara
1. Jejerna aktual
2. Rangkayna weweg
3. Eusina mundel
4. Basana hadé

Nyusun Topik Atawa Gagasan Dina Nyarita
a. Topik kudu saluyu jeung kasangtukang kompeténsi nu nyusun biantara.
b. Matak ngirut atawa pikaresepeun nu ngaregepkeun.
c.  Disaluyukeun jeung pangaweruh audién atawa pamiarsa.
d. Kudu jelas ambahan korban caritaanana.
e. Topik atawa gagasan kudu saluyu jeung peristiwa sarta perian.

Cara Midang Biantara
Salian ti unsur jeung métode, biantara mibanda téhnik nu mandiri nu tujuanana sangkan ngirut pamiarsa nalika urang biantara, di antarana:
a. Maham matéri nu rék ditepikeun
b. Maca kalawan tenang
c. Maké éksprési nu saluyu
d. Maké sora nu ngagalantang
e. Perhatikeun éjahan jeung stempel baca
f. Gentra audién
g. Dimimitian ku imut leutik
h. Merhatikeun ugeran periode
i. Ngadeg perbawa

Teu saeutik jalma nu rampang-reumpeung upama dibéré pancén nyarita atawa biantara di hareupeun jalma réa. Rusuh, naon anu kudu dicaritakeunana. Métode nyarita ngawengku: (1) métode impromtu, (2) métode skrip/manuskrip, (3) métode ékstémporan, jeung (4) métode ngapalkeun/memoritér.


Ringkasan (Bahasa Indonesia)


Perigi & Wacana

Sumber dan referensi blog ini dirangkum berusul beberapa modul & buku:

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2019. Modul Pangajaran Kaparigelan Basa Sunda Oral. Bandung : Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu belaka blog ini masih jauh berpangkal pengenalan ideal, masih banyak kesalahan dan kesuntukan, maka berasal itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi ruangan komentar atau mengontak Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memasrahkan pelayanan yang terbaik untuk kalian semua petatar-siswi yang bapak sayangi.

Jika suka-suka karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan bukan berkenan buat dipakai seumpama objek asuh, silahkan bisa mengabari Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika terserah indikasi pelanggaran konten, anatara bukan bapak akan mengerjakan tindakan dengan cara menyetip konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan akan halnya materi di atas dapat dipahami dengan baik??? takdirnya masih belum peka, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di radiks atau boleh juga mengunjungi postingan mengenai


MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA

lainnya maupun berbarengan cari saja keyword materi yang kalian cari di dasar ini:


LINK KUMPULAN MATERI BIANTARA SUNDA Kamil
https://bahasasunda.id/category/materi-pendedahan/materi-biantara-sunda/LINK 15+ KUMPULAN Konseptual BIANTARA SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/biantara/LINK 50+ Antologi SOAL BIANTARA SUNDA LENGKAP


https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Jangan lupa lakukan bergabung internal group berlatih bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di dasar ini:
WHATSAPP
TELEGRAM


FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


TIKTOK

Seandainya blog ini bisa memberikan banyak arti, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian.
Mari kita setimbang-sama siuman blog ini supaya dapat bertambah berkembang lagi dan menerimakan banyak guna-guna nan bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterMATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
jemahkan oleh mesin penterjemah
google translate
minus adanya
post editting, sehingga akurasi privat terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Maksud dari fitur interpretasi ini buat pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan lain sama sekali mengerti bahasa Sunda atau saingan-teman murid berusul luar Jawa Barat yang semenjana belajar bahasa Sunda, fitur interpretasi ini bisa digunakan semata-mata bukan 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, ketimbang bukan mengerti samasekali.
Kedepanya hendaknya admin punya tahun sehingga dapat menumbuhkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung boleh mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI PIDATO BAHASA SUNDA
A. Pengertian PIDATO

Pidato yaitu berfirman di depan orang banyak, dengan konten sesuai dengan tujuan yang kepingin Ia sampaikan. Kuliah biasanya menggunakan bahasa hormat karena itu memuliakan audiens yang mengisap orasi

Itu termasuk pidato informal misalnya syarah hari jadi, kerubungan lembur, program hiburan, dan rekan senegaranya. Hari meliputi lektur formal sama dengan kuliah di menempel, rapat, upacara agung, dan acara normal lainnya.

Metode alias teknik bicara yang harus diketahui meliputi,
1. Metode Penalaran atau metode menghafal, adalah ucapan yang dikirimkan sesuai dengan teks yang telah disiapkan sebelumnya. Tentu saja ucapan ditransmisikan atau dihafal selepas pustaka
2. Metode mendaras bacaan, yaitu pidatMATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
o nan memperalat teks intern praktek, pidato membaca barang apa lagi yang ada intern teks
3. Metode pencatatan inti (extemporaneous), adalah pidato dengan coretan situasi-hal penting yang ingin Kamu sampaikan.
4. Metode serampak (impromtu), adalah khotbah langsung sonder menyiapkan teks. Biasanya dilakukan oleh manusia-orang yang telah bertenggang ataupun tukang dalam menyampaikan pidato

2. STRUKTUR Wacana PIDATO

Syarah memiliki struktur umum, terdiri berpangkal bagian pengantar, konten dan penutup.
1. Penggalan pengantar termasuk salam pengantar, kata pengantar (terutama untuk Muslim), salam hormat kepada audiens, dan terima kasih kepada penyelenggara program yang sudah memberikan kesempatan.
2. Penggalan konten menguraikan pamrih atau pamrih pidato, dan menyampaikan konten lektur.
3. Bagian penghabisan biasanya weduk kotak takdirnya terserah banyak kata yang salah atau tidak pantas sejauh percakapan, meringkas isi ceramah, sembahyang, dan mengakhiri pidato dengan salam penutup.

3. MENYUSUN PIDATO

Berikut ini yakni metode ataupun langkah-langkah untuk menulis teks pidato

1. Topik saat ini
Topik atau tema pidato harus substansial, sesuai dengan hal dan kondisi, yang sekarang didukung. Jangan membahas topik yang sudah ada buat temporer waktu atau topik yang masih relevan
2. Rangkayna weweg
Untuk rangaky berdasarkan pengantar, konten, dan sampul. Jangan lupa untuk memperalat ejaan yang benar
3. Eusina mundel
Isi pidato harus sangat penting dan berharga
4. Bahasa nan lebih baik
Bahasa yang digunakan harus gemuk dan kaya nku bahasa mamanis. Itu dapat diperkaya dengan parodi, ucapan dan peribahasa, membaca kutipan pustaka atau kalimat yang dipilih (kata mutu) yang disampaikan makanya karakter

4. MENYAMPAIKAN PIDATO

Kerjakan menyampaikan congor dan ketertiban yang makin baik, ada beberapa hal yang mesti diingat, yakni

 1. Kritik (artikulasi)
  Suara harus berbeda dan jantan. Bentes berbicara dengan lancar dan tidak bawel
 2. Lambat (intonasi)
  Lentong harus nyaman, jangan menyampaikan bahasa RFA dengan lentong bahasa Indonesia
 3. Wirahma
  Terkait dengan kecepatan cantik atau tarik halona internal perkataan. Jangan lekas-lekas terlalu banyak jangan gelisah terlalu banyak harus dapat mengatur naning di tempat yang seharusnya cantik atau cepat, naning harus meruntun maupun halon
 4. Nada
  Tercalit dengan rasa isi lektur. Takdirnya sMATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
 5. ukacita harus diungkapkan dengan musik bahagia, sekiranya patos harus diungkapkan dengan nada sedih
 6. Perumpamaan (ekspresi / mimikri)
  Bak atau perumpamaan berbimbing dengan musik suara, sesuai dengan isi lektur
 7. Pasang peta (gerakan)
  Manuver fisik nan efektif tidak berlebihan. Biasanya memposting peta mengimak ritme dan irama syarah

Pamapag Gubernur Jawa Barat

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sampurasun,

Puji dan syukur selalu sekadar milik Tuhan Yang Maha Penyayang lagi Maha Penyayang, dengan Rahmat dan Pemberian-Nya, alhamdulillah puas waktu 2011 saat ini tasa mengadakan Kongres ke-IX. Belum lagi semua rasa terima kasih kami kepada Mantenna yang sudah lalu mengembangkan banyak kani’matan bagaikan kemakmuran budaya

Puas kesempatan ini, saya senang tidak ada nan dapat berjuang untuk bersatu dengan warga yang semuanya sama-sama mempunyai kebanggaan akan budaya. Meski unsur budaya yang menjadi target setiap sosok ialah bahasa, namun bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa ibu adalah tetes bangsa untuk menjunjung keluhuran budaya kita di ranah kewarganegaraan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh warga untuk menjaga dan memelihara bahasa, tertulis melalui penerapan bahasa dalam vitalitas sehari-musim masyarakat sunda saat ini, penerapannya diterapkan di barang apa bidang seperti pendidikan, kebugaran, pertanian, geologi, psikologi, dan bukan-tidak, diharapkan pelatihan tersebut dapat membantu pembangunan Pemerintah Daerah Jawa Barat nan tertuang kerumahtanggaan Qanun Daerah No.5 Tahun 2003 tentang Pembinaan Bahasa, Sastra, dan Leter kewedanan.

Dengan hadirnya akselerasi (percepatan) di segala satah, dapat menjadi cambuk untuk menampilkan peradaban khususnya di satah bahasa, sastra, dan aksara provinsi, menunjukkan prestasi dalam menghidupi, merawat dan memelihara bahasa dan budaya. .

Sim I bertekad, dengan diadakannya kongres ini akan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya yang seterusnya akan memberikan pengaruh bikin memperkuat budaya bangsa. Kejadian itu sehaluan dengan tema kongres bisa jadi ini yaitu “Memuji bahasa identitas bangsa”. Internal melaksanakan pembangunan diperlukan dukungan imbang balik dari semua pihak, ini ialah bahara semua makhluk, tidak hanya kewajiban pemerintah.

Sim I sampaikan kepada seluruh penghuni, semoga kegiatan kongres ini mampu mengungkap plural teori, bagaimana sebaiknya bahasa sunda loyal dicintai, dibina dan digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sudah menapaki jejak budaya nasion Indonesia. spirit.

Wabillahi taufik zal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 1 Juli 2011
Gubernur Jawa Barat.

dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.

Dikutip mulai sejak majalah Cupumanik
No.97-98 Tahun IX No.1-2 Agustus-September 2011, halaman 12-13

MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
A. Kebobrokan Pidato
Dalam kamus bahasa Inggris R.A. Danadibrata (2006), bahwa nan disebut pidato adalah kegiatan berbicara di depan sekerumun orang. Pidato atau orasi lagi dikatakan berujar di depan orang banyak, banyak insan (Sacadibrata, 2005: 72).
Aktivitas bercakap dalam pidato farik dengan berbicara legal. Ada beberapa kepastian yang harus diperhatikan oleh turunan nan ingin maupun medium berfirman. Maka itu karena itu berbicara kadang juga disebut “seni berbicara” maupun art of speaking.
B. STRUKTUR BIANTARA
Berdasarkan corak, menurut Tarigan (1981: 23) tuturan dibagi menjadi: (1) tuturan pelaporan; (2) pidato keluarga; (3) pidato yang meyakinkan; dan (4) ceramah negosiasi. Biarpun warnanya berbeda tetapi tuturannya dengan struktur pustaka yang khas sederajat. Sistematika sebuah teks pidato biasanya ada pendahuluan, isi, dan ada bagian penutup.
Sreg bagian pendahuluan, diawali dengan menyampaikan salam taaruf. Bisa dengan assalamu’alaikum atau dengan ucapan selamat. Suka-suka juga yang buruk perut dilengkapi sampurasun. Berpokok tasik bertemakan Pembukaan, seperti nan akan kita masing-masing bakal umat Islam, ialah pengantar nan diisi dengan ucapan puji-apresiasi kepada Halikuljabbar dan memunculkan puji-pujian kepada Nabi. Dari situ kembali bertemakan dengan menampilkan rasa hormat kepada para hadirin yang hadir intern programa tersebut dan mengucapkan terima kasih atas kemeriahan acara nan telah memberikan kesempatan kepada kamu cak bagi menyampaikan pidatonya.
Ari lega adegan isi saya uraikan saniskara maksud pidato. Misalnya, jika pidato yang ditulis oleh kami sedang disampaikan di pemakaman kelas bawah IX, isinya dapat meluas ke mereka yang mau pergi sekolah, berduka bagi dapat melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tingkatan, alias mungkin lagi menyampaikan kesedihan. ingin berpisah.
Pidato diakhiri dengan episode penutup yang galibnya dilengkapi peti-kotak seandainya selama pidato terserah pengenalan-kata yang pelecok atau tidak pantas. Kemudian bertemakan tuturan terima kasih kepada para hadirin nan sudah bersemangat menyedot pidatonya. Dari sana ke dua dan salam penutup.
C.PADIKA BIANTARA
Syarah selalu dikaitkan dengan seni berbicara. Segala apa alasannya? Sebab, pidato terkadang membutuhkan gaya dan cara bicara yang menarik banyak anak adam. Ada beberapa faktor nan membuat pidato seseorang diminati orang banyak. Faktor itulah yang kami sebut dengan T-A-M-A-N, kependekan dari:

Kependekaran bagi berbicara,
kekuatan dalam memunculkan pidato adalah kita harus berucap sambil bahaduri maupun rupanya, enggak khawatir maupun banyak terasa.

Tema saat ini,
artinya tema syarah yang kita sampaikan harus berwujud, bukan tema basi.

Munel eusina,
Artinya, lektur yang disampaikan oleh kita adalah lakukan berbuat banyak pekerjaan, atau banyak kemustajaban.

Bahasa yang baik,
artinya berbicara adalah seni bersuara. Oleh karena itu, bahasa yang kita gunakan dalam bertutur kembali tidak reumbeuy oleh perawat bahasa. Misalnya diserap oleh ujaran dan peribahasa, maupun dapat kembali dengan sindiran. Sekalipun saya tidak dapat terserap dengan baik oleh kalimat-kalimat pilihan (kata-kata mutu atau kutipan) yang mutakadim disampaikan oleh sendiri pemrakarsa.

Berisi ritme,
Artinya, dalam bertutur ialah berbicara kita harus mengatur kendorna cepat, tarik halonna, atau top down. Secara khusus, n domestik menyampaikan pidato perlu menggunakan lentong (kalimat lagu) yang lebih baik.
Beberapa kejadian yang utama setelah siswa tanggulang pidato, antara tak berlambak: 1) menunjukkan pendahuluan, isi, dan penutup ceramah; 2) mencari kosa alas kata nan tepat dan tak pantas yang disampaikan oleh pensyarah; 3) kemampuan untuk menceritakan kembali konten; 4) mampu mengomentari isi pidato; 5) mampu mengomentari orang yang menyorongkan tuturan, misalnya berkaitan dengan lentong, sentak menyentak bunyi halonna, laksana, diam sengap.
D. MENYUSUN TEKS Orasi

Topik selayaknya
Topik alias tema pembicaraan harus aktual, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika ini lakukan didukung oleh orang banyak. Jangan mengelilingkan tema-tema nan sudah lama beredar alias topik-topik yang masih ada.

Rangkaina weweg
Buatlah rangkaian postingan berdasarkan struktur pidato yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Mereka distruk dan kemudian diisi kari dengan hati-hati bagi membuat seri weweg. Jangan lalai untuk menggunakan ejaan yang bermartabat.

Eusina mundel
Isi pidato harus pendek, artinya banyak berharga dan membantu. Ini tidak kelainan membuat atau menyalin pustaka pidato yang ada.

Bahasa yang lebih baik
Syarah ialah suatu keharusan untuk ditiru, karena berkaitan dengan seni har dan kaya dengan bahasa dukun beranak. Itu dapat diperkaya oleh seseorang atau kalimat seleksian (perkenalan awal-alas kata bijak) yang disampaikan dengan berbicara. Bintang sartan, bahasa yang akan Anda gunakan harus mengandung kiasan, bacot dan peribahasa, kutipan referensi pustaka, kerangka.
E. ORGANISASI TOPIK Atau IDE DALAM JARINGAN

Topik harus sesuai dengan kompetensi relevan yang mengekspresikan syarah.
Lalu penting kerjakan memilih topik nan disesuaikan dengan kemampuan atau kompetensi penceramah, karena jika tidak menguasai tema nan kepingin disampaikan akan menyebabkan pidato tidak lancar sebagai halnya nan diharapkan. Sebaliknya jika Anda menguasai materi narasi, pidato akan berlangsung dengan lancar, bertambah baik, je

ung tentu saja memuaskan.

Cak bagi meniru alias menenangkan keputusasaan.
Intern kejadian ini yang perlu diingat adalah kisahan kita harus mampu membuat penonton pengamat mau mendengarkan apa yang diceritakan oleh kita.

Beradaptasi dengan pengetahuan audiens atau pembaca.
Dengan siapa Anda mengomong? Cak bertanya-tanya tersebut harus muncul lega setiap pembicara ketika menyusun materi atau ide dalam pidato. Ari tak ada harapan lain bagi mengimbangkan antara ide yang kepingin disampaikan dengan latar belakang pengetahuan pembaca.

Harus jelas tentang materi kisah.
Topik pidato harus disampaikan dengan jelas agar lain membingungkan pembaca. Semoga topik yang disajikan yaitu sesuatu yang bersifat konkret yang ada di masyarakat awam.

Topik alias ide harus sesuai dengan situasi dan waktu.
Penutur dulu perlu mencerca peristiwa dan waktu sebelum berbicara. Hal itu bakal menghindari kejadian nan sensitif atau tidak sesuai dengan budaya di tempat tersebut.
F. BAGAIMANA Bercakap
Pidato yaitu kegiatan bersuara di depan banyak orang buat menyampaikan pendapat ataupun ceratai satu hal yang perlu dibicarakan. Orang yang pandai n domestik merenjeng lidah maupun berbicara disebut orator. Suka-suka anasir-unsur trik yang harus muncul selama live talk, yaitu gerendel bahasan, materi yang akan dibahas, audiens, dan tema. Selain molekul dan metode, pidato mempunyai teknik mandiri nan bertujuan untuk mengesankan pembaca ketika kita bersuara, antara lain:

Pahami materi nan ingin disampaikan
Sebelum berbicara di depan pembaca ada baiknya untuk sekeceng memahami dan memahami materi yang ingin disampaikan. Benda ini berfungsi bikin memperkencang kesalahan momen berbicara. Prinsip memahami materi khotbah dapat dilakukan melalui penerapan membaca dan memahfuzkan materi syarah. Selanjutnya berlatih bersabda di depan lengkap secara teratur bagi menghasilkan ceramah yang memuaskan.

Baca dengan tenang
Sekiranya penceramah menggunakan teknik membaca, lebih baik pensyarah menghabiskan bacaan syarah dengan senyap dan tenang alias tidak cepat. Sebaliknya, jika pustaka pidato dibaca dengan cepat atau cepat, biasanya akan menyulitkan pembaca untuk mengapalkan isi pidatonya ke hare-hare. Membaca teks pidato dengan mudah sehingga amanat teks tersampaikan dengan moncong.

Gunakan ekspresi yang sesuai
Ungkapan yang sesuai dengan isi atau tema orasi akan menghasilkan pengamat yang kian baik dari pembaca. Sebaliknya ungkapan yang tidak tepat akan menyebabkan pembaca merasa jenuh alias bosan puntung asa. Oleh karena itu berkeringat bakal menerapkan ekspresi sesuai dengan topik nan disampaikan momen orasi berlangsung.

Gunakan celaan yang keras
Suara yang keluar detik berpidato harus keras, seharusnya MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA
pembaca yang memaki makin terfokus pada materi nan disampaikan. Suara nan keras diperlukan agar pembaca boleh menyimak dengan penuh minat terhadap materi pidato.

Perhatikan ejaan dan logo baca
Jika ejaan dan huruf angka tidak diperhatikan, sudah pasti apa yang disampaikan akan menjadi ambigu dan tidak jelas tujuannya. Pembaca atau pembaca juga akan merasa bosan dan lain suka mendengarkan isi ceramah nan disampaikan.

Penonton Gentra
Sebelum menyampaikan materi pokok isi pidato, ada baiknya pembicara malah lalu menginformasikan kepada hadirin dengan kehinaan lever, kerendahan lever, keramahan dan senyuman kerdil. Misalnya melalui ucapan “Assalamualaikum!” atau “sampurasun…!”. Itu adalah sesuatu nan utama untuk dilakukan bakal melibatkan pembaca sebelum kami mengedarkan konten pidato.

Mulailah dengan senyuman kecil
Dengan diawali dengan senyuman boncel di awal pidato, diharapkan para pembaca dapat menikmati penceramah dan selanjutnya mendapatkan apresiasi pecah pembicara bahwa kami tercatat penceramah yang sopan, kurang kelembapan, dan menyurutkan.

Perhatikan jumlah periode
Sekiranya pembicara lain menetapi hari yang diberikan untuk pidato, sudah pasti audiens akan kecewa dan memberikan penghargaan yang buruk kepada pensyarah. Pelecok satu penghargaan yang sah diberikan kepada pembicara seperti mana itu merupakan orator nan tidak kepatuhan perian.

Otoritas tetap
Pelecok satu faktor nan mempengaruhi munculnya pengamatan pembaca terhadap pembicara adalah bagian pembicara selama ceramah. Posisi tubuh saat bertutur lebih ‘tegas’ sehingga terserah kesan perbawa. Dipahing lalu menunjukkan sikap nan enggak daria atau tidak sopan saat berujar.
G. METODE BIANTARA
Tidak terbatas orang yang enggan jika diberi tugas berbicara atau berbicara di depan banyak orang. Bimbang, kepingin cerita barang apa. Metode berbicara meliputi: (1) metode dadakan, (2) metode naskah, (3) metode ekstemporer, dan (4) metode menghafaz.

Metode dadakan
Cara ini biasanya digunakan oleh penutur nan kerumahtanggaan menyorongkan pidatonya tidak mengutamakan. Pembicara tidak memiliki tulang beragangan bikin bertutur sejak awal. Bagi nan belum teradat berbicara di depan banyak bani adam selalu gugup menggunakan cara seperti ini. Apa pun yang ingin Anda katakan tidak terselami

k hilang, badan geletar, nafas pula sekonyongkonyong terasa meluah, dan jantung berdebar-debar dan keluar keringat banyak dan keringat dingin. Sahaja sebaliknya, bertindak kepada orang yang dapat berbicara bukanlah reaksi yang terlalu besar, karena Anda mempunyai banyak asam garam bercakap di depan banyak orang.

Metode Skenario
Pembicara kerumahtanggaan pidatonya adalah ketika membaca naskah. Sebelumnya, pembicara tatahar terlebih dulu mengungkapkan teks, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan lakukan berbicara secara detail. Selain itu, pembicara diberikan proklamasi tentang siapa yang akan menjadi pendengarnya, dan boleh dipraktikkan tambahan pula dahulu dengan membaca bolak-erot naskah yang telah disiapkan. Kaidah ini lebih menyenangkan dari nan pertama, yaitu materi pembicaraannya mengalir, lengkap, dan informasi nan diterima pendengar pula akan lebih jelas. Hanya kehebatan penceramah yang selalu berpegang puas teks wacana, tampon pembaca saya juga sebabat perhatiannya. Kurangnya pengalaman metode ini selalu melelapkan bagi pembaca. Oleh karena itu, mengetahui simbol, lentong, dan bunyi atas dan sumber akar detik membaca referensi harus diperhatikan.

Metode Menghafal
Sebelum berbicara, pembicara malar-malar lewat menghafaz materi yang telah disiapkan. Berbicara semacam ini biasanya digunakan oleh siswa yang menengah berlatih pidato, sparing deklamasi atau belajar berbicara. Kehebatan metode ini adalah bahwa pembicara kadang-kadang enggak selalu mengintip sekawanan narasi, karena ingatan materi musyawarah dihafal. Karena pemusatan penunai terfokus pada materi cerita yang dihafalkan selama lektur, baik pembaca ataupun pendengarnya tidak mencaci secara keseluruhan.

Metode Ekstemporer
Cara ini merupakan fusi dari kedua cara diatas. N domestik prakkanna penceramah harus memiliki materi yang utuh dan merélé, da lazy memiliki tatahar sebelumnya. Namun kerumahtanggaan prungna speak atau congor tersebut, pencerita sementara dan disertai dengan adakalanya membaca referensi. Itu juga dicatat tidak seluruhnya, tetapi hanya segara secara lateral. Keuntungan mulai sejak metode ini adalah bahwa yang kedua hanya pembicara yang dapat membagikan pandangan kepada pembaca, dan terserah kontak okuler dengan pembaca.
Cak bimbingan 1
JAWABAN KUNCI
Apa itu pidato?
Sebutkan struktur pidato!
Sebutkan metode khotbah!
Bagaimana mandu takhlik wacana pidato?
Jelaskan cara menyuji pidato!MATERI BIANTARA BAHASA SUNDA

Jelaskan metode segala apa saja yang digunakan kerumahtanggaan pidato!

Naon Ari Padika Impromptu Dina Biantara

Source: https://bahasasunda.id/materi-biantara-bahasa-sunda/

Baca juga:   Mengapa Telur Yang Diasinkan Lebih Awet Dibandingkan Dengan Yang Tidak