Paugeran Panulise Teks Laporan Kegiatan Ing Antarane Yaiku

By | 11 Agustus 2022

Paugeran Panulise Teks Laporan Kegiatan Ing Antarane Yaiku.

 1. 1. SMP KATOLIK STELLA MARIS TERAKREDITASI “A” JL. TEMBAAN 18-22, SURABAYA Ki 5
 2. 2. Kirtya Basa IX 122 WULANGAN 5 PARIWISATA Kompetensi Dasar Indikator 1.1 Menghargai dan mensyukuri keberada an bahasa daerah ibarat anugerah Tuhan Yang Maha Esa buat meningkatan pengeta-huan dan keterampilan berbahasa daerah, serta untuk melestarikan dan melebarkan budaya daerah untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Kewarganegaraan. 1.1.1 Sembahyang sebelum memulai dan sesudah kegiatan belajar bahasa Distrik 1.2 Menghargai dan mensyukuri kerelaan bahasa daerah andai anugerah Tuhan yang Maha Esa perumpamaan sarana memahami informasi lisan dan catat. 1.2.1 Menggunakan bahasa Daerah sebagai sarana memahami informasi lisan. 1.3 Menghargai dan mensyukuri kesanggupan bahasa daerah seumpama belas kasih Yang mahakuasa yang Maha Esa perumpamaan sarana menyajikan informasi lisan dan tulis. 1.3.1 Menunggangi bahasa Wilayah sesuai dengan akhlak. 2.1 Memilikiperilaku teruji n domestik mengobrolkan ssudut pandang moral yang eksplisit. 2.1.1 Teruji dalam menceritakan sesuatu 3.5 Memahami struktur pustaka, kaidah, dan unsur kebahasaan intern menulis pesiaran kegiatan 3.5.1 Mengidentifikasi struktur teks makrifat kegiatan. 3.5.2 Mengenali unsur kebahasaan teks wara-wara kegiatan. 3.5.3 Menjelaskan kaidah menulis teks laporan kegiatan
 3. 3. 123 Kirtya Basa IX 4.5 Batik pengetahuan kegiatan sesuai kaidah. 4.5.1 Menulis rumusan harapan penulisan laporan 4.5.2 Menulis kerangka laporan. 4.5.3 Melebarkan tulang beragangan manifesto menjadi wara-wara paradigma. 4.5.4 Mengaji nyaring bacaan pesiaran kegiatan. 4.5.5 Menyalin paragraf wara-wara kegiatan dengan huruf Jawa/ carakan Madhurâ Mbabar Wawasan 1. Nyemak Bacaan Ing ngisor iki ana wacana lelagon invensi anyar. Coba setitekna, sabanjure tembangna bebarengan! Lelagon kasebut isine nggambarake kegiatan pelancongan. Dinane iki pamarentah Distrik Jawa Timur lagi ngrengseng ngrembakakake bidhang pariwisata, apamaneh kanthi MEA (Awam Ekonomi Asean). Lumantar MEA kejaba ngrembakakake bidhang ekonomi, bidhang-bidhang liyane uga ora luput dadi kawigaten. Yo kanca nyang tebing gembira Alerap-lerap banyune segara Angliyak numpak prau layar Ing dina Minggu keh pelancongan Alon praune wis nengah Pyak pyuk pyak banyu binelah Ora jemu-jemu karo mesem ngguyu Ngilangake rasa lungkrah lesu Adhik njawil mas Jebul wis senja Witing kelapa katon ngawe-awe Prayogane becik bali wae Dene sesuk esuk tumandang nyambut gawe
 4. 4. Kirtya Basa IX 124 Bausastra gisik : tepi laut gembira : seneng alerap-lerap : kahanane banyu sing lerap-lerap angliyak : gliyak-gliyak, alon-alon keh : akeh pyak pyuk : nggambarake swarane banyu binelah : di belah jemu : waleh, bosen lungkrah : kesel lesu : loyo jebul : pranyata, tibane prayogane : apike becik : apik 2. Mangerteni isine teks. Sawise nembangake lelagon ing dhuwur, wangsulana pitakon-pitakon iki! 1) Barang apa irah-irahan lelagon rakitan anyar ing dhuwur? 2) Kapan wong-wong padha pariwisata? 3) Menyang ngendi anggone padha pelancongan? 4) Tembunge liya wisata kuwi segala? 5) Kepriye lakune prau? 6) Kepriye kahanane banyu segara? 7) Prayogane becik bali bae. Kena apa? 8) Para siswa segala apa wis tau nindakake pariwisata utawa rekreasi? 9) Kepriye panemumu sawise nindakake pelancongan? 10) Pengalaman wigati apa sing kojupuk sawise melu rekreasi utawa pariwisata? Kegiatan 1: Wangun Bacaan Laporan Kegiatan Pesiaran kegiatan yaiku laporan kang disusun sawise kegiatan wis rampung dileksanakake. Laporan kegiatan bisa disusun dhewe-dhewe utawa klompok manut kabutuhan. Tujuwan panulisa laporan kegiatan minangka bukti dolar kegiatan wis temen-temen dileksanakake. Kajaba kuwi uga kanggo pertanggungjawaban marang pawongan utawa rangka sing menehi tugas kegiatan. Panulise proklamasi kegiatan kudu runtut, gampang dimangerteni sapaan wae.
 5. 5. 125 Kirtya Basa IX Tugas 1: Nyemak Teks Laporan Kegiatan Bocah-bocah inferior 9 wis ngancik semester 2 utawa semester genep, wektu sing dianti-berlawanan dening para siswa. Sekolah duwe program rutin nganakake kegiatan rekreasi utawa pariwisata kanggo para siswa kelas 9 ing saben semester genep. a. Tuladha teks keterangan kegiatan, wacanen sing premati! LAPORAN KEGIATAN Pariwisata MENYANG YOGYAKARTA 1. Pambuka 1.1 Lelandhesane Pamedharan SMP Tunas Bhakti saben wabah duwe acara rutin kanggo para siswa, yaiku karya wisata. Karya wisata mung mligi kanggo para siswa kelas para siswa papan bawah 9. Miturut dhawuhe Bapak Majikan Sekolah, para peserta ora mung sinau neng njero kelas wae. Kanggo nambahi jembare wawasan tumrap bab-gerbang sing wis disinaoni ing kelas para siswa mesti sinau ing laboratorium duaja. Makmal kalimantang sajining panggonan kang cocog kanggo mbuktekake apa-segala sing wis tau disinaoni dening para siswa. Kanthi mangkono para siswa ora mung ngangen-angen wae, nanging weruh lan ngerti tuladha sing nyata. Lelandhesan kasebut sekolah ngajak marang para petatar karya wisata menyang Yogyakarta. 1.2 Tujuan Kegiatan karya wisata menyang Yogyakarta nduweni tujuwan supaya: a. Ngembangake wawasan babagan wisata ing Indonesia, mligine ing DIY. b. Ngidhentifikasi tiang-kayu tinggalan sejarah. c. Ngidhentifikasi kusen-kusen wisata sing duwe nilai budaya kang dhuwur. 2. Isi 2.1 Jeneng Kegiatan Kegiatan taunan iki diwenehi jeneng ”Karya Wisata Siswa SMP Semi Bhakti menyang Yogyakarta”.
 6. 6. Kirtya Basa IX 126 2.2 Wektu Kegiatan Kegiatan karya wisata dianakake: Dina lan terlepas : Jum’at – Minggu, 20 – 22Maret 2015 Papan tujuwan : Kraton Jogya, Malioboro, Pasar Beringharjo, Museum Jogya Kembali, Candi Borobudur. Peserta : 122 pesuluh lan 12 pembina 2.3 Klompok Anggota saben klompok bocah 5, dene klompok 15 sing nyusun pengumuman iki, yaiku: 1) Prambudi Mulyo 2) Sumitro 3) Dina Rahayu 4) Marinta Gadis 5) Dewi Mulya Konsentrat 2.4 Dheskripsi Ringkes Yogyakarta kondhang minangka jujugan wisata tumrap wisatawan dhomestik lan wisatawan manca negara. Ora aneh, jalaran Yogyakarta pancen bener-bener panggonan sing nyenengake. Yogyakarta kondhang nduweni peninggalan memori lan kabudayan. Yogyakarta uga duwe kudap tersendiri. 1) Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat, yaiku papan punjere panguwasa lan rahasia kanggo memetri kabudayan Jawa. Ing mileu kraton bisa diweruhi kepriye tata pendirian adat Jawa ditindakake 2) Malioboro minangka panggonan kuliner lan nongkronge para kawula mudha mamerake kabisane ing babagan nada lan nyanyi. 3) Pasar Beringharjo, minangka pasar tradhisional sing tetep diuri- plasenta. Ing pasar iki didhasarake maneka rona bathik khas Jogya lan sawernane panganan spesifik Jogya. 4) Museum Jogya Kembali mamerake crita album wujud dhiorama. 5) Candi Borobudur, yaiku candi tinggalan jaman Mataram Kuna minangka candi paling kecil gedhe. Kondhang minangka 7 keluarbiasaan donya kang dibangun ing jaman Wangsa Sanjaya. Candi Borobudur wujude stupa-stupa, jelas peso candi Borobudur ing biyene kanggo pusat ibadah umat Budha.
 7. 7. 127 Kirtya Basa IX 3. Panutup Kegiatan karya wisata wis kaleksanan kanthi becik. Sawise melu karya wisata akeh portal sing bisa disinaoni kanthi serentak. Kita para pesuluh nduweni wawasan kang tambah jembar, ora mung weruh liwat televisi utawa liwat internet wae, nanging weruh sing sanyatane. Ing pangajab kegiatan karya wisata tetep dileksanakake ing taun candhake kanthi bisa luwih apik. Bausastra mligi : partikular jembar : amba wawasan : kawruh, pengetahuan tumrap : kanggo lelandhesan : kanthi dhasar memetri : nguri-plasenta b. Kanggo mangerteni isine wacan, wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki! 1) Apa jenenge kegiatan ing teks dhuwur iku? 2) Sapa sing nganakake kegiatan karya wisata? 3) Kapan karya tamasya dileksanakake? 4) Menyang ngendi wae karya wisata kasebut? 5) Apa lelandhesan dianakake karya wisata? 6) Yogyakarta kondhang minangka jujugan wisata tumrap wisatawan dhomestik lan wisatawan manca negara. Barang apa tegese tembung wisatawan dhomestik lan wisatawan manca negara? 7) Barang apa tujuwan dianakake karya pelancongan menyang Yogyakarta? 8) Yogyakarta minangka jujugan para wisatawan. Apa sing dadi unggulan pelancongan ing Yogyakarta? 9) Apa pangajabe panulis kanggo kegiatan karya wisata sabanjure? 10) Critakna kanthi ringkes kang dadi isine teks ing dhuwur! Tugas 2: Nyemak Struktur Referensi Laporan Kegiatan Wacanen sepisan maneh bacaan informasi kegiatan ”Proklamasi Kegiatan Karya Wisata menyang Yogyakarta”. Sawise maca referensi laporan kegiatan kasebut ing dhuwur coba delengen bagean-bagean kang ana ing teks, yaiku: (1) Pambuka, (2) Isi, lan (3) Panutup. Delengen bagan iki:
 8. 8. Kirtya Basa IX 128 Kanggo mangerteni struktur teks laporan kegiatan wacanen maneh pustaka ”Laporan Kegiatan Karya Pariwisata menyang Yogyakarta”. Sabanjure bebarengan karo kanca-kanca klompokmu pilahen manut strukture: Gladhen: Struktur Teks Bagean Teks Pambuka ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Isi ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… Panutup ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Struktur Teks Laporan Kegiatan Pambuka Isi Panutup
 9. 9. 129 Kirtya Basa IX Pepeling: Struktur teks pemberitaan kegiatan kedadean saka: 1. Pambuka Bagean pambuka minangka perangan utawa bagean bacaan sing nerangake lelandhesan (parasan bokong) lan tujuan dianakake kegiatan. Euro ana lelandhesan sifat sing dienggo, lelandhesan kasebut kudu ditulis. 2. Isi Bagean utawa perangan isi wacana mujudake wosing bacaan. 3. 3. Panutup Bagean utawa perangan panutupe teks mujudake simpulan laporan. Ing bagean panutup boleh ditambahi panyaruwe utawa saran tumrap lumakune kegiatan, ing pangangkah kegiatan sing dianakake ing wektu candhake lumaku luwih apik. Tugas 3: Nyemak Unsur Basane Wacana Butir-butir Kegiatan Mewah teks-teks lumrahe, teks laporan kegiatan uga dumadi saka maneka rona jinis ukara. Tuladhane, kaya ta: ukara carita, ukara sambawa, ukata sumbu badak, ukara tanggap, ukara lamba, lan ukaran camboran. a. Ukara Carita Ing ngisor iki ana tuladha ukara kang kapethik saka teks ”Manifesto Kegiatan Karya Pariwisata menyang Yogyakarta”, semaken sing titi! 1) SMP Tunas Bhakti saben endemi duwe acara rutin kanggo para murid, yaiku karya tamasya. 2) Yogyakarta kondhang minangka jujugan wisata tumrap wisatawan dhomestik lan wisatawan manca negara. Tuladha ukara 1 lan ukara nomer 2 ing dhuwur yen dideleng saka isine cetha banget manawa nerangake, nggambarake, nyritakake sawenehe bab. Ukara nomer 1 nyritakake yen SMP Semi Bhakti ajeg nganakake rekreasi utawa karya pariwisata, dene ukara nomer 2 nyritakake kahanan kutha Yogyakarta sing dadi jujugane para wisatawan. Gladhen:
 10. 10. Kirtya Basa IX 130 Golekana tuladhane ukara carita ing referensi ”Laporan Kegiatan Karya Wisata menyang Yogyakarta”! 1) ……………………………………………………………………………………… 2) ……………………………………………………………………………………… 3) ……………………………………………………………………………………… 4) ……………………………………………………………………………………… 5) ……………………………………………………………………………………… b. Ukara Lamba Ukara lamba yaiku ukara sing kedadean saka sagatra (klausa). Ukarane mung dumadi saka ririt lan wasesa sarta bisa ditambah lesan lan katrangan. Tuladha: Para siswa kelas 9 nulis pemberitaan kegiatan. Para murid kelas 9 = jejer Nulis = wasesa Laporan kegiatan = lesan c. Ukara Camboran Ukara camboran kaperang dadi 2, yaiku ukara camboran sajajar lan ukara camboran susun. 1) Ukara camboran sajajar Ukara camboran sajajar yaiku ukara kang kedadean saka rong gatra utawa luwih. Gatra-gatra kasebut digabung utawa digandheng dadi siji nganggo cemeti panggandheng. Gatra kang ana ing ukara camboran sajajar wujud gatra inti kabeh. Tembung panggandheng, tuladhane lan, karo, nanging, dene, lan sapanunggalane. Tuladha: (1) Bani mangan bakso lan Doni mangan soto. (2) Sumantri awake kuru, nanging gunawan awake lemu. 2. Ukara camboran susun kang dumadi saka rong gatra utawa luwih. Ukara camboran susun yaiku ukara kang kedadean saka rong gatra utawa luwih. Riuk sijine gatra minangka gatra inti uga diarani ukara
 11. 11. 131 Kirtya Basa IX absah (induk kalimat), gatra sijine minangka gatra pang (cabang) kang uga diarani ukara komplemen (anak asuh kalimat). Tuladha: 1) Rina ora melu berlaku menyang omahe Gina// jalaran lara. Rina ora melu dolan menyang omahe Gina, sing diarani gatra inti. Jalaran lara, sing diarani klausa pang. 2) Nalika mulih sekolah // Dwiki mampir toko anak kunci. Nalika mulih sekolah sing diarani klausa pang. Dwiki singgah toko siasat, sing diarani klausa inti. Gladhen: 1. Gawea tuladha ukara lamba 5, kanthi tema pariwisata! 2. Gawea tuladha ukara camboran sajajar 5, kanthi tema pariwisata! 3. Gawea tuladha ukara camboran susun 5, kanthi tema pariwisata! Tugas 4: Paugeran Nulis Pustaka Laporan Kegiatan Ing pasinaon iki bagi diandharake pintu paugeran nulis teks informasi kegiatan. Ana bab-bab sing kudu digatekake sajroning nulis pengumuman kegiatan, ing antarane, yaiku: (1) Nulis proklamasi kegiatan kudu migatekake struktur teks. (2) Nulis permakluman kegiatan kudu runtut kareben gampang dimangerteni kanthi migunakake manajemen basa sing bener. Cak agar runtut mula gunakna pitakonan kang nganggo unsur 5W lan 1H. Pepeling: Unsur 5W lan 1H ing bacaan laporan kegiatan: 1. What, tegese segala apa. Tembung apa gunane kanggo nakokake barang. 2. Who, tegese sapaan. Tembung sapa gunane kanggo nakokake wong. 3. Why, tegese geneya. Tembung geneya, kadhang uga dianggo cemeti kena segala apa, nyangapa gunane kanggo nakokake alasan. 4. When, tegese pron bila. Tembung kapan gunane kanggo nakokake wayah utawa wektu. 5. Where, tegese ing endi. Lecut ing endi gunane kanggo nakokake papan panggonan. 6. How, tegese kepriye. Motivasi kepriye gunane kanggo nakokake cara.
 12. 12. Kirtya Basa IX 132 Gladhen: Golekana elemen 5 W lan 1H ing pustaka ”Keterangan Kegiatan Karya Wisata menyang Yogyakarta”! Andharanmu lebokna ana tabulasi ngisor iki: No. Unsur Teks Dheskripsi Ukarane 1. What …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. 2. Who …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. 3. When …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. 4. Where …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. 5. Why …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. 6. How …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. Kegiatan 2: Nulis Teks Laporan Kegiatan Sajroning Klompok Ing pasinaon iki para murid bikin sinau bebarengan sajroning klompok. Coba tindakna pituduh ngisor iki: (1) Nglumpuka manut klompok sing wis ana, saben klompok anggotane 4- 5 murid.
 13. 13. 133 Kirtya Basa IX (2) Wacanen teks mualamat kegiatan sing sumadiya. (3) Gatekna struktur teks lan unsur basa sing ana ing pustaka. LAPORAN KEGIATAN STUDI WISATA MENYANG WISATA BAHARI LAMONGAN 1. Pambuka 1.1 Lelandhesane Pamedharan Miturut pasetujon antarane wali siswa lan pehak sekolah, pesuluh SMP Nusa Indah sawise ngancik kelas 9 rekreasi, mula SMP Nusa Indah saben taun ajeg nganakake karya tamasya. Karya wisata mung mligi kanggo para siswa papan bawah 9. Miturut dhawuhe Bapak Kepala Sekolah karya wisata kuwi gedhe banget mupangate kanggo para murid. Para siswa ora mung sinau babagan teori wae. Kanggo nambahi kawruh tumrap bab-portal sing wis disinaoni, para siswa dijak sinau tuladha sanyatane. Pasinaon ing sanjabaning inferior cocog banget mata uang dikemas ing kegiatan karya wisata utawa investigasi tamasya. Gerbang kasebut cocog kanggo mbuktekake segala-apa sing wis tau disinaoni dening para murid. Lelandhesan bab kasebut sekolah ngajak marang para siswa studi wisata menyang WBL (Pariwisata Bahari Lamongan) 1.2 Tujuan Kegiatan karya wisata menyang WBL nduweni harapan supaya para petatar: a. Ngembangake wawasan babagan wisata ing Jawa Timur, mligine ing Kabupaten Lamongan. b. Ngidhentifikasi obyek wisata ing sakiwa tengene WBL. c. Ngidhentifikasi wisata standard sing ana gegayutane karo kedadean alam. 2. Inti 2.1 Jeneng Kegiatan Kegiatan taunan iki diwenehi jeneng ”Wisata Bahari Lamongan” 2.2 Wektu Kegiatan Kegiatan karya wisata dianakake: Dina lan tanggal : Minggu, Papan tujuwan : Wisata Bahari Lamongan lan Guwa Maharani. Pelajar : peserta cacah 64, pendiri 8 2.3 Klompok
 14. 14. Kirtya Basa IX 134 Kabeh kedadean saka 16 klompok, anggota saben klompok bocah 4, dene klompok sing nyusun embaran iki, yaiku: 1) Siti Maesaroh 2) Tantri Kumala 3) Dyah Sawitri 4) Kanthi Rahayu 2.4 Dheskripsi Ringkes Jawa Timur duwe potensi wisata kang teristiadat dikembangake. Obyek wisata sing dadi jujugan wisatawan dhomestik ing antarane yaiku Wisata Nautikal Lamongan. 1) Wisata Bahari Lamongan ( WBL) Tamasya Kelautan Lamongan (WBL) cerbak diarani Jatim Park 2. WBL narik kawigaten para pengunjung, jalaran ing WBL akeh banget arena dolanan (main-main). Manggon ing jalur pantura antarane Surabaya-Tuban, mula gampang banget rupe arep tumuju menyang WBL. Sadurunge ana WBL obyek tamasya kono luwih dikenal jeneng pantai Tanjung Kodhok. WBL minangka pengembangan obyek wisata Rantau Tanjung Kodhok. 2) Guwa Maharani Guwa Maharani manggone ing sacedhake WBL, klebu obyek wisata kang misuwur ing kabupaten Lamongan. Guwa Maharani nduweni kaendahan kang idiosinkratis manawa kabandhingake karo guwa liyane. Guwa Maharani nduweni stalagtit lan stalagmit sing mancarake cahya werna-werna. Stalagtit lan stalagmit ing guwa Maharani manut sing asuh guwa isih terus tuwuh dadi tambah gedhe. Kabeh cak hendak klebu proses alamiah minangka paringane Gusti Allah. 3. Panutup Kegiatan karya pariwisata wis kaleksanan kanthi becik. Sawise melu karya wisata akeh bab sing bisa disinaoni kanthi langsung. Kita para siswa nduweni wawasan kang tambah jembar, ora mung weruh liwat televisi utawa liwat internet wae, nanging weruh dhewe sinkron ing papan kang sabenere. Pungkasane goresan iki panulis nduweni pangajab ing saben pandemi sekolah tetep nganakake kegiatan karya wisata lan asile boleh luwih apik.
 15. 15. 135 Kirtya Basa IX Bausastra ajeg : mesthi, rutin mligi : khusus kawruh : ilmu, pengetauan mupangate : khasiat, paedah babagan : ki lelandhesan : dhasar misuwur : kondhang Tugas 1: Ngrumusake Harapan Laporan Kegiatan Ing kegiatan piwulangan iki para siswa bakal dijak nyinoani pengelolaan carane ngrumusake tujuan pemberitaan kegiatan. Coba setitekna tuladha harapan laporan kegiatan ngisor iki. Kegiatan karya wisata menyang WBL nduweni tujuan supaya para murid: a. Ngembangake wawasan babagan pelancongan ing Jawa Timur, mligine ing Kabupaten Lamongan. b. Ngidhentifikasi obyek pelancongan ing sakiwa tengene WBL. c. Ngidhentifikasi ekopariwisata sing ana gegayutane karo kedadean kalimantang. Setitekna struktur ukara ngisor iki: Para pesuluh/ ngidhentifikasi/ obyek wisata/ ing sakiwa tengene WBL. Ukara kasebut rupe diudhal: para siswa = lajur ngidhentifikasi = wasesa obyek pelancongan = lesan ing sakiwa tengene WBL = katrangan panggonan Kanggo ngrumusake tujuan informasi kegiatan kudu migatekake struktur ukara lamba. Rumusan pamrih laporan kegiatan saora-orane kedadean saka jejer lan wasesa sarta bisa ditambahi lesan lan katrangan. Gladhen: Gawea rumusan tujuan makrifat kegiatan kanthi tema pariwisata! No Ukara 1. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..
 16. 16. Kirtya Basa IX 136 2. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 3. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. 5. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. Tugas 2: Nulis Cengkorongan Pustaka Laporan Kegiatan Proklamasi kegiatan sing apik yaiku laporan kang isine ngandharake utawa nyritakake kanthi cetha, gamblang, lan gampang dingerteni dening sapa wae kang maca. Kanggo nulis keterangan kegiatan sing apik kudu gawe cengkorongan luwih dhisik. Cengkorongan teks laporan kegiatan makmur ing ngisor iki: Irah-irahan …………………………………………………….. 1. Pambuka 1.1 Lelandhesan Kegiatan ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1.2 Intensi ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Isi 2.1 Jeneng Kegiatan ……………………………………………………………………………… 2.2 Wektu Kegiatan ………………………………………………………………………………… 2.3 Dheskripsi Kegiatan ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Panutup …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
 17. 17. 137 Kirtya Basa IX Gladhen: Gawea cengkorongane teks siaran kegiatan kang gegayutan karo kegiatan pariwisata barang apa kegiatan segala apa wae kang arek koktindakake! Tugas 3 : Nulis Pustaka Keterangan Kegiatan Teks laporan kegiatan ”Laporan Kegiatan Studi Wisata menyang Wisata Maritim Lamongan” wacanen maneh lan jingglengana bebarengan karo kancamu saklompok. Idhentifikasinen bagean-bagean teks. Sabanjure saben klompok nyobaa ngembangake cengkorongan kanthi lelandhesan tuladha teks sing ana. Cengkorongan sing wis kasusun banjur kembangna dadi teks laporan kegiatan. Tindakna kanthi tumemen, sing tliti, aja grusa-grusu kareben asile dadi apik. Gladhen: 1. Nglumpuka karo klompokmu. 2. Bebarengan kanca saklompok kembangna cengkorongan teks laporan kegiatan dadi teks laporan kegiatan kanthi becik. 3. Pustaka laporan kegiatan studi tamasya menyang Wisata Maritim Lamongan tulisen maneh bebarengan kanca saklompok nganggo basamu dhewe. 4. Garapanmu tulisen sing runtut kanthi migatekake struktur ukara sing becik. 5. Aturna garapanmu marang Kiai/ Ibu Gurumu minangka tugas klompok! Kegiatan 3: Nulis Wacana Permakluman Kegiatan kanthi Mandhiri Ing pasinaon iki para petatar bagi ngetrapake nulis wacana manifesto kegiatan kanthi prinsip mandhiri. Tugas 1: Nulis Pustaka Manifesto Kegiatan Nulis wacana kabar kegiatan apa wae kejaba tugas klompok, uga mujudake tugas pribadi. Kanthi nulis teks laporan kegiatan kauntungake akeh banget, ing antarane (1) bocah-bocah nduweni cathetan kegiatan apa sing tau dilakoni, (2) bocah-bocah bisa nyritakake kanthi runtut kegiatan mau marang kancane, lan (3) ing liya wektu kanthi cathetan permakluman kegiatan bisa dadi perigi kanggo nulis liyane, kaya ta: geguritan, puisi, cerkak, pawarta, lan sapanunggalane.
 18. 18. Kirtya Basa IX 138 a. Nyusun referensi Pesiaran Kegiatan Nulis pustaka pemberitaan kegiatan kudu katindakake adhedhasar asil sawise nindakake kegiatan. Ana portal-bab sing kudu digatekake sajrone nulis pustaka laporan kegiatan, yaiku: 1) Bacaan laporan kegiatan ditulis sawise nindakake kegiatan. 2) Gatekna struktur teks lan unsur basane, supaya sajroning nulis nduweni paugeran. 3) Olehe nulis ora kena nyimpang saka dhata sing wis direkam utawa ditulis nalika nindakake kegiatan. 4) Tulisen teks laporan kegiatan kanthi runtut miturut cengkorongan sing wis dirantam. Gladhen: Tulisen kanthi mandhiri bacaan laporan kegiatan lelandhesan pengalamanmu nalika nindakake kegiatan karya tamasya utawa kegiatan liyane! Tugas 2: Maca Wacana Deklarasi Kegiatan Maca nyaring utawa maca sero yaiku maca kanthi swara lan migatekake penuturan, andhegan, lan intonasine. Pengelolaan cara utawa teknik maca nyaring wacana proklamasi kegiatan kudu nggatekake: 1) Lafal 2) Andhegan/ jeda 3) Intonasi Gladhen: Wacana laporan kegiatan sing kotulis wacanen ing sangarepe kanca-kancamu kanthi migatekake lafal, andhegan/jeda lan intonasine! Tugas 3: Nyalin Teks Laporan Kegiatan nganggo Aksara Jawa 1) Cuplikan teks kabar kegiatan kang nganggo lambang bunyi Jawa ngisor iki owahana dadi aksara Latin! ?k][tonZ[[email protected]//tafini=z]tYaikuppnPuvJe/[r pzuwslnPustK=[gomemeti]kbufynJw.ai=li=ku=znÑ` [tonBisfiweruhaikep]i[yttcraftJwfitinFkK[k.
 19. 19. 139 Kirtya Basa IX 2) Cuplikan wacana laporan kegiatan ngisor iki salinen nganggo fonem Jawa! ”Miturut dhawuhe Bapak Kepala Sekolah karya wisata kuwi gedhe banget mupangate kanggo para petatar. Para siswa ora mung sinau babagan teori wae. Kanggo nambahi kawruh tumrap bab-portal sing wis disinaoni, para siswa dijak sinau tuladha sanyatane.” s[j]oni= pet_ an ppd=
 20. 20. Kirtya Basa IX 140 UJI KOMPETENSI WULANGAN 5 A. Pilihen wangsulan sing paling bener! 1. Mualamat kegiatan katulis minangka bukti yen sawijining kegiatan wis dileksanakake. Kajaba kuwi laporan kegiatan katulis kanggo …. a. dokumen pribadi para pesuluh b. salinan kanggo sekolah c. pertanggungjawaban d. latihan nulis pesiaran 2. Struktur teks publikasi kegiatan sing runtut yaiku …. a. pambuka, panutup, isi b. pambuka lan isi c. pambuka, isi, panutup d. isi, pambuka, panutup 3. Gatekna ukara iki: 1) Kegiatan karya wisata dileksanakake terlepas 12 nganti 13 April 2015. 2) Adhedhasar asil rapat karo wali siswa karya pariwisata dianakake ing cuti semester ganjil. 3) Karya wisata kanggo para siswa papan bawah 9 wis kaleksanan kanthi lampias. 4) Tujuwan studi pariwisata yaiku kendati para siswa boleh nglumpukake data tinggalan memori. Ukara sing trep kanggo bageyan pambuka ing laporan kegiatan yaiku ing ukara nomer …. a. 1,2 b. 3,4 c. 1,3 d. 2,4 4. Paugeran panulise bacaan maklumat kegiatan ing antarane yaiku …. a. runtut manut strukture b. tulisane kudu bener c. nganggo basa sing endah d. dilampiri data lan foto
 21. 21. 141 Kirtya Basa IX 5. Ukara sing nyritakake kahanan sawenehing bab marang wong liya diarani …. a. ukara lamba b. ukara camboran c. ukara carita d. ukara pakon 6. Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ukara lamba yaiku …. a. Kepribadian tuku kaos, dene ali tuku tas. b. Para siswa ngrungokake pemberitaan saka gurune. c. Lamongan hawane menggiurkan, nanging malang adhem. d. Berlambak ora melu piknik jalaran lara. 7. Ukara kang cocog kanggo bageyan panutup ing wacana laporan kegiatan yaiku …. a. Borobudur manggon ing wewengkon kabupaten Magelang. b. Bocah-bocah sing melu studi wisata cacahe 135. c. Karya tamasya wis kaleksanan kanthi lancar. d. Kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 2 Maret 2015. 8. Sing kalebu tuladhane ukara camboran yaiku …. a. Sumarno budhal menyang daleme simbah. b. Amarga bukune keri dina nangis. c. Aku mampir toko buku gramedia. d. Murid-murid padha nglumpuk ing lapangan. 9. ?numPkP]auly/., panulise aksara latin sing bener yaiku …. a. numpaka prau jib b. tumapak prau cucur c. numpak prahu jib d. numpak prau layar
 22. 22. Kirtya Basa IX 142 10. ”pesisir Parangtritis”, panulise aksara Jawa sing bener yaiku …. a. ?[psisirprpr=t]itis, b. ?pesisi/pr=tritis, c. ?pesisi/%r=ufuk]itis, d. ?pasisi]pr=t]itis, B. Wangsulana sing patitis! 1. Nulisa rumusan tujuan ing teks keterangan kegiatan 2 bae. 2. Gawea ukara carita 2 kanthi tema pariwisata! 3. Terangna kanthi cetha bedane ukara lamba lan ukara camboran, lan wenehana tuladhane! 4. Gawea cengkorongan panulise laporan kegiatan lelandhesan pengalaman anggomu karya wisata bebarengan kanca-kancamu! 5. Nulisa bagean pambuka teks laporan kegiatan kanthi tema wisata!
 23. 23. 143 Kirtya Basa IX Pelajaran ULANGAN SEMESTER GENAP I. Pitakon ing ngisor iki wangsulana kang patitis, kanthi milih siji wangsulan kang paling bener! Ing omahe mbah kuntha kang wis bolong kabeh gedhege lan uga murus gendhenge akeh bocah cilik sing padha cemruwit. Esuk iku bocah – bocah siap arep budhal ngamen. Eko lan Rudi : hahaha…ha ha ha… Mbah Kuntha: Heh, iki apa tha? Kok padha rame wae langgeng ingin takrungokake? Eko : Iki lho mbah! Ngguyu Ridho sing jarene pengin sekolah biar bisa dadi dhokter. Barang apa ora guyu mbah? Hahaha…. 22.Pethikan wacana drama ing dhuwur mata uang katitik saka struktur pustaka kalebu peranganane…. a. Eksposisi b. Klimaks c. komplikasi d. ending Ing tahun awan kuwi sing wis panas Eko, Ridho lan kanca- kancane sing isih ngamen ing prapatan bola lampu berma padha drodosan kringete gulune krasa garing, mula iku arep tuku es kanggo nelesi gulune. Nanging ara adoh saka karo ana bocah kang pinggir dalan lan katone lagi senewen. 23.Paragraf ing ndhuwur miturut struktur teks kalebu perangane…. a. Eksposisi b. Klimaks c. masalah d. ending Mbah Kuntha: (Mbah Kuntha kang wis lazim ora tau dibasani karo bocah-bocah sing ana omahe, kejaba Ridho sing kulina basa karo wong sing luwih tuwa. Mbah Kuntha uga mung bisa tersenyum)
 24. 24. Kirtya Basa IX 144 Ridho : Mboten mas! Inggih kula tetep dodolan harian ugi saderengipun bidhal menyang sekolah. Mengke wangsul sekolah kula tumut mas-mas ngamen. Supados saged bayar sekolah lan nyetor arta dhateng mbah Kuntha damel nedha. 24.Pethikan wacana sandiwara boneka rupa dhialoge Ridho ing dhuwur migunakake basa…. a. ngoko salih b. krama lugu c. ngoko alus d. krama alus 4. Pethikan teks drama rupa dialoge Mbah Kuntha ing dhuwur migunakake basa…. a. ngoko lugu b. krama lugu c. ngoko alus d. krama alus 5. Perangan ing bacaan sandiwara radio lumrahe wujud wacana gancaran njlentrehake ngenani …. a. latar b. tema c. plot d. alur 6. Obah mosike praen nalika maragake teks drama diarani …. a. interpretasi b. ekspresi c. olah jasad d. olah vocal 7. Sing kudu dilakoni nalika nulis teks sandiwara radio sawise nemtokake tema….. a. golek inspirasi b. nemtokake plot c. nemtokake induk bala d. nulis bacaan sandiwara bangsawan
 25. 25. 145 Kirtya Basa IX 8. Struktur referensi drama sing ngrakit perkara/ki kesulitan rakitan crita sandiwara boneka wiwit tadinya nganti pengunci diarani …. a. tema b. dedengkot c. plot d. amanat 9. Bacaan sing ngandharake, nerangake, nggambarake sifat lan perilaku biang kerok sing kudu diparagakake, latar/setting nalika kedadean lumaku ing teks sandiwara radio wujude …. a. gancaran b. dialog c. puisi d. geguritan 10. Sing dadi paraga penting kang nduweni watak lan perilaku apik diarani …. a. antagaonis b. figuran c. pembantu d. narator 11. Skrip sing dadi pedhoman ana ing pementasan ketoprak diarani …. a. naskah drama b. skenario drama c. unsure drama d. pustaka drama 12. Struktur teks dagelan sing rupa nilai karakter pekerti sing bisa dijupuk saka isine drama diarani …. a. Tema b. Inisiator c. alur d. maklumat 13. ?ri[doz[mnHi=p]ptTn²]bn,, yen ditulis latin sing bener …. a. Rido ngamen ing prapatan Praban. b. Ridho ngamen ing prapatan Praban. c. Rida ngamen ing prapatan Praban d. Ridha ngamen ing prapatan Praban.
 26. 26. Kirtya Basa IX 146 14. Tulisan tangan sandiwara tradisional kudu digunakake kanggo pedhoman. Ukara mau yen ditulis nganggo aksara Jawa sing minimum bener yaiku …. a. ?[sKnri[ao d]m kudu figunkK[k k=[go pe[do mn, b. ?[sKnri[yo f]m kufu figunkK[k k=[go pe[do mn, c. ?se[knri[yof]mkufufigunkK[kk=[go pe[do mn, d. ?se[knri[aod]mkudu figunkK[k k=[gope[do mn, 15. Laporan kegiatan katulis minangka bukti yen sawijining kegiatan wis dileksanakake. Kajaba kuwi amanat kegiatan katulis kanggo …. a. dhokumen pribadi para siswa b. dhokumen kanggo sekolah c. pertanggungjawaban d. tutorial nulis laporan 16. Struktur wacana laporan kegiatan sing runtut yaiku …. a. pambuka, panutup, isi b. pambuka lan isi c. pambuka, isi, panutup d. isi, pambuka, panutup 17. 1) Kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 12 nganti 13 April 2015. 2) Adhedhasar asil rapat karo wali peserta karya wisata dianakake ing liburan semester gangsal. 3) Karya pariwisata kanggo para pelajar kelas 9 wis kaleksanan kanthi lancar.
 27. 27. 147 Kirtya Basa IX 4) Tujuwan studi wisata yaiku supaya para siswa dapat nglumpukake data tinggalan sejarah. Ukara sing trep kanggo bagean pambuka ing informasi kegiatan yaiku ing ukara nomer …. a. 1,2 b. 3,4 c. 1,3 d. 2,4 18. Paugeran panulise referensi pemberitaan kegiatan ing antarane yaiku …. a. runtut manut strukture b. tulisane kudu bener c. nganggo basa sing endah d. dilampiri dhata lan foto 19. Ukara sing nyritakake kahanan sawenehing bab marang wong liya diarani …. a. ukara lamba b. ukara camboran c. ukara carita d. ukara pakon 20. Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ukara lamba yaiku …. a. Kepribadian tuku kaos, dene Ali tuku tas. b. Para siswa ngrungokake pengumuman saka gurune. c. Lamongan hawane panas, nanging Malang adhem. d. Berlimpah ora melu berekreasi jalaran lara. 21. Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ukara camboran yaiku …. a. Rani ora melu piknik menyang WBL. b. Rini karo Rina sida berpelesir menyang WBL. c. Rini tuku iwak asin kanggo maka dari itu – maka itu. d. Rina ora tuku apa – segala apa kanggo oleh – maka dari itu. 22. Ukara kang cocog kanggo bagean panutup ing wacana laporan kegiatan yaiku …. a. Borobudur manggon ing wewengkon kabupaten Magelang. b. Bocah-bocah sing melu pendalaman wisata cacahe 135. c. Karya wisata wis kaleksanan kanthi lancar. d. kegiatan karya wisata dileksanakake sungkap 2 Maret 2015.
 28. 28. Kirtya Basa IX 148 23. Sing kalebu tuladhane ukara camboran yaiku …. a. Sumarno budhal menyang daleme simbah. b. Amarga bukune keri Dina nangis. c. Aku mampir toko taktik Gramedia. d. Murid-petatar padha nglumpuk ing lapangan. 24. ?numPkP]au ly/., panulise aksara Latin sing bener yaiku…. a. numpaka prau cucur b. tumapak prau layar c. numpak prahu jib d. numpak prau layar 25.”pesisir Parangtritis”, panulise aksara Jawa sing bener yaiku …. a. ?[psisirPrPr=n]itis, b. ?pesisi/pr=tritis, c. ?pesisi/%r=t]itis, d. ?pasisi]pr=t]itis, II. Wangsulana pitakonan ngisor iki kanthi patitis! 1. Jelasna apa sing kudu dilatih kanggo pawongan sing bakal main sandiwara tradisional! 2. Jelasna apa bae sing boleh dijlentrehake ing wacana wujud gancaran, ing wacana sandiwara radio! 3. Sebutna lan jlentrehna perangane plot ing wacana drama! 4. Jingglengana teks drama ” Rudi lan PS3” sebutna gembong – tokohe! Terangna watake!
 29. 29. 149 Kirtya Basa IX 5. Nilai moral apa sing dapat kojupuk saka teks sandiwara ” Rudi lan PS3 apa isih relevan ing jaman saiki? Jelasna! 6. Nulisa rumusan tujuan ing teks laporan kegiatan 2 bae. 7. Gawea ukara carita 2 kanthi tema tamasya! 8. Terangna kanthi cetha bedane ukara lamba lan ukara camboran, lan wenehana tuladhane! 9. Gawea cengkorongan panulise manifesto kegiatan lelandhesan pengalaman anggomu karya wisata bebarengan kanca-kancamu! 10. Nulisa bagean pambuka teks laporan kegiatan kanthi tema pelancongan!
Baca juga:   Antara Ketentuan Pokok Sistem Tanam Paksa Dengan Pelaksanaannya Adalah

Video nan berhubungan

Paugeran Panulise Teks Laporan Kegiatan Ing Antarane Yaiku

Source: https://memenangkan.com/paugeran-panulise-teks-laporan-kegiatan-ing-antarane-yaiku