Puisi Bali Anyar Ngawit Medal Duk Warsa

By | 12 Agustus 2022

Puisi Bali Anyar Ngawit Medal Duk Warsa.


Puisi Bali Anyar
– Pada tulisan ini kita akan membahas mengenai Sajak Bali Anyar. Punika wantah sastra sane kaangge nartaang  pabesen, ngangge basa sane kulit kerbau nanging dagingne padet. Puisi puniki sastra sane kakomunikasiang boya ja gatra, sakewanten karya sastra sane madaging rasa muah napi sane kacingak indik kahuripan, nglimbakang tur najepang ikatan-kontak ring sane katerapin.

Contoh Puisi Bali Anyar

Contoh Syair Bali Anyar – Bagian 1

Masekolah

Kruyuk…kruyuk munyin siape
Amandel..tekok munyin penginane
Metanda jagat sampun semeng

Sang Hyang Matahari menyinarin jagate sami
Kedis-kedis sane menguci
Serase nundun tiang uling ngipi

Titiang metanggi, ngelantas manjus
Taler nyiapang buku-buku pepelajahan
Dina sane mangkin
Titiang jagi ngranjing ka sekolah

Apang polih kaweruhan
Nenten lali,
Mepamit saking guru rupaka
Apang iraga selamet rahayu

Olih : I Putu Aditya Pramana Putra

Nenten Sujati

Dinane wengi
Pedidi, ngrasayang perasaan cincin hati

Antap
Punika sane rasayang jani
Peteng gumi tanpa matan ai
Sekadi dammar sane nenten nyunarin hati

Dini
Mamargi nuju genah sane becik
Nanging
Ten wenten sane ledang nerima
Ten wenten sane satya masawitra

Munyi manis stata kemikan

Olih : Ni Wayan Yulia Ayu Andreani

Luwu

Dini ade luwu.
Ditu ade liu.
Ane ngae bengu.
Sing ade ngarungu.

Ah…, mare wawu.
Men jani enu.
Jelenjingane masi ngemu.
Margine jagung beru.

Keweh yen ajak liu.
De nyen milu.
Awige sube prematur ditu.
Sing masi ade pendengaran.

Ane jelek bengu, ento sube luwu.
Nyakitin nekang pikobet, masi luwu.
Ngusak gumi masi luwu.
Jagung dadi luwu?

Olih: I Wayan Kertayasa

Langit Peteng

Sanja lakar peteng
Matan ai mulai kelem
Kedis-kedis mulih ka umahne
Langit suba peteng

Masisa ambu sane saru
Wulan suba nganti matan ai
Bintang bintang matamburan dilangite
Kilangangin kincir di petengne sane campah

Ngaba embun di don-don
Inget teken kenangan sane luung
Sing nawang, apa sane ada di otak tiange
Munyi angin sane magesek don jak ranting

Akejep ngalihin perhatian tiange
Munyi munyine to gending peteng ne luung
Langite bek teken medali bintange
Bulan sane nyinarin langite
Ngawinang luung langit peteng

Olih: Doewie Lola

Semeng

Suryane endag manyuryanin.
Ketelan damuh ngulangunin.
Munyin kedise ubah pasautin.
Karuyuk siape sane ngamaluin.

Anget-anget, angin dingine ngampehin.
Bamban ayu ganti asihin.
Suarga lokane buka nindihin.
Nginyah, kijap-kijap, ambune pabalihin.

A gelas teh anget tusing kalempasin.
Tekek gisiang gerosin.
Semenge ene sida kaluwihin.
Dasarin sakeng ati sane luwih.

Olih: I Wayan Kertayasa

Majalan Masuk

Matan ai suba menek
Siap suba mamunyi
Macihna dinane niki
Sampun semeng
Tiang lakar majalan masuk

Satonden majalan
Masuk
Tiang… mapamit cak menandatangani
Meme miwah bapa

Olih : Ni Kadek Ratna Bidadari

Bali

Bali…
Pulo sane cenik…
Pulo sane akeh antuk budaya..
Pulo sane akeh bertumbuk tamasya…

Budaya Baline sampun kaloktah ring mancanegara
Igel-igelan miwah gamelan soroh budaya Bali
Pendet, Kecak miwah Derek..
Soroh igel-igelan Bali
Cerik kelih gede tua lontok malajain igel-igelan Baline

Olih: Parisudha

Meme

Meme
Sesukat meme ngalahin mati
Titiang jani…
Padidi…

Tusing terserah meme di samping tiange
Titiang jani….
Ngajak meme hijau
Meme barune… tusing demen teken titian

Meme..
Ane jani titiang rindu
Rindu tekening meme

Olih: I Gede Pasek Krisna

Mabakti Ring Pura

Marep hatur tiang mabakti
Ngaturang sembah majeng ring hyang widhi
Suara gentene kadi sunari
Lan suara kidunge tukar pesautin

Pelinggih gelang-gelang kantung tegeh nyujuh langit
Barak putih selem tri rona
Malebur sami dados siki
Ang Ung Mang kara manunggil
Malambang Ong kara murti

Ngacep karahayuan gumi
Wangsa muah negari
Landuh rajeng kerta sami

Olih: Ida Ayu Dwi Puspasari Mas

Pasih

Dija iraga ngidang nyingakin
Bias putih lan yeh sane jernih
Dija iraga ngidang nyingakin
Matan ai sane galang

Dija ombak magirangan
Uling kangin
Ngaba yeh mauyutan
Lan distorsi pasih sane luung
Semengan lan peteng

Be be ne pada liang magirangan
Ditu di pasih

Olih: Marta


Transendental Puisi Bali Anyar – Bagian
2

Buduh Aluh

Gumi landuh
Ébuh uli aluh
Sing nyak tuyuh
Ulian buduh

Yén sing milu buduh,sinah pakéwuh
Buduh kasub lobané murub
Kasub amah pisuh
Rusuh tur jaruh

Eda tandruh
Tuah makejang ajak buduh
Ulian aluh

Olih: E. Senaya, Karangasem

Meme

Ritatkala meme mobotang titiang
Meme nenten taen ngrasayang ane madan pakewuh
Kanti titiang lekad ka gumine

Mangkin titiang suba terbuka mata
Titiang tusing nawang barang apa barang apa
Meme sane ngajahin titiang kanti titiang bisa

Titiang sesai ngae meme pedih
Nanging meme tusing taen pedih teken titiang
Meme ne sesai negur titiang ritatkala titiang pelih

Jani titiang suba nawang,, keefektifan kasih saying memene teken titiang
Titiang ngidih pangampura tekening meme

Yening titiang ngelah pelih

Olih: Ni Wayan Sulistyawati

I Ketut Pengkuh

Kalain tundangan,inguh
I Ketut pengkuh
Kirak-kirak
Sebak-sebak di rurungé
Nigtig tangkah wayah
Wiréh punyah
Bungutné kembah
Kerem ciu

Béh, tetedan rasi pembawaan untal
Kutal-katil ngitukang layah
Léak barak bakat gerak
Bungut uug,uyak kacakcak

Tut eda pengkuh
Suud mabuat ora
Braya kanti ulati
Mani puan,sinah pangguh
Sawitra sané sujati

Olih: E. Senaya, Karangasem

Antarbangsa Bali

Alam semesta Bali…
Patut iraga lestariang
Apang tusing jagate
Usak turin daki

Yening jagate usak
Jagate lakar keni blabar
Blabar punika
Banjir, persil longsor, linuh
Tur sane tiosan

Olih krana keto
Iraga patut nyaga tur ngelestariang
Jagat Bali

Olih: Tri Angarani

Yatnain

Eda uyut yn kabur benyut
Patilesang ngaba bungut
Yén nu doyan naar jukut

Tusing pati jutjut
Apang tusing ngaé sungsut
Raos di jihat pedas-pedasang
Eda ulah mamunyi
Apang tusing pelih ngaba bungut

Tusing tawah ngaba itungan
Apang tuara Tungap semen puan
Yatnain singsal ibarat
Pedas liat,telinga di samping
Apang kasengguh jatma maunduk

Olih: E. Senaya, Karangasem

Ujan Bales

Ritatkala
Matan ai ne makere tuun
Katak dongkang
Macanda plong girang
Kelap-kelep di langite
Di gulem sane tebel
Yeh tukade maluab
Dini gumine peteng dedet

Olih: Suartiningsih

Brahma Santi

Ulian pituduh, Ida kasengguh
Sang Sané Ngawi sami dumadi
Ala-ayu tuah pakardi Ida Sané Ngawerdi
Kasungkemin saider buana sami

Baca juga:   Jelaskan Cara Bernyanyi Dengan Teknik Akapela

Ulian paileh mabuat sungsut
Panumaya,pakolih lara dumadi
Tan kedeh las nuleb asiki
Pageh satinut hadis Sang Sujati
Pinaka margi sampunang lali
Brahma kanti ngaluruh santi

Olih: E.Senaya, Karangasem

Basa Bali

Tan uning titiang ring karanan ipun,
Suksman titiange kategul bertumbuk benang makao,
Ngranjing manyusup tulang ngantos ka sumsum,
Sane dados bagian awak titiange.

Sareng maurip saking ayunan ngantos celik,
Seduke ngipi, mamanah tur ngamedalang rasa,
Gelang-gelang sajeroning basa ibu,
Manah titiange sampun kelih berlaga cayane,
Kaborbor sukman titiange bersabung cayane,
Titiang manggihin pribadin titiange,

Titiang magubugan gelang-gelang umum,
Terus masemetonan sareng sawitra,
Baktin titiang ring rerama nenten ja kirang,
Kasih-kinasih sareng alit-alite,

Sane encen kirang kapikayunin,
Titiang nyelipang raos anyar,
Anggen titiang payas sane setuju gelang-gelang kala puniki,
Kapanggih rupanipun ngenyagang manah.

Olih: Suntari Pr

Jelema Boya-Boya

Boya ulian lengit
Mula nyaliné pengit
Payu ulian ngelamit
Wareg ulian gedeg roh jahat

Boya ja kena bebédan
Dadi demen maméda
Demen ngulgul timpal
Senang takutin timpal
Ngadu siteng,tengal

Boya ja kedengang palekadan
Dadi kereng maboya ngandang
Mirib paileh gumi katibén baya
Jelemané doyan né boya-boya

Olih: E. Senaya, Karangasem

Tri Hita Karana

Tri Hita Karana
Srana papahayu jagat
Dresta luih patut kasungkemin
Parihyangan, palemahan, lan pawongan

Atur suksma, majeng krama wong Bali
Ngiring ajegang, anggen titi pangancan
Mangupadi rajeg Bali budaya indah

Swastyastu, atur pangebaktin titiang
Dreda tulen heneng heninging budi
Lungguh linggih Ida Hyang Paramakawi.

Olih: I. B. Rai PutraContoh Puisi Bali Anyar – Bagian
3

Sikutang Di Awak

Jasad nu pada nyokor
Pragat makenying ulian atékor
Nyén lakar jebuhin

Fisik nu tuna dikelus
Buka pitiké belus
Eda nagih dadi kilangangin kincir ngalilus

Awak enu saja engab
Eda nagih prinsip geruda ngabkab
Congah munyi,ngungkab tattwa
Nanging isiné patigadab

Dadi jatma tong dadi engsap
Metu inget tekén awak
Apang dapat nyikutang di awak

Olih: E. Senaya, Karangasem

Ngidem

Peteng karasayang manahe
Tan uning ring punapa-punapi
Tejan sang surya tan kacingak
Saantukan ngidem

Pernak-pernik warnan I bunga
Sane satata ngulangunin manah
Sami nenten kauningin
Saantukan ngidem

Ngideme ngranayang sengsara
Patigrapa patigrepe ngelarang kauripane
Tan sida ngruruh tetujon ne terdepan

Kedatang ngideme
Apanga lapik deweke
Prasida uning ring angga
Uning ring sarira

Olih: Andre

Campah Ampah

Lebihan campah
Munyi tawah-tawah
Krabak-krubuk tan paunduk
Ngéa ibuk
Cara kuluk
Papaloné bangras
Tatuwekné tan pedas
Liat sengap
Ambek rengas
Kereng tungkas

Lebihan ampah
Tuara resep gumi wayah
Ngadu begug,glebag-glebug
Ulian pelud
Baya silib teka rarud
Daya calig mangelurug
Ngaé gerubug
Ulian tawar rasa turmaning ampah

Olih: E. Senaya, Karangasem

Rerama

Nenten uning ipun ring pakewuh
Miara titiang kantos matuuh
Angkihan katohang
Nenten ngitungang kawaliang

Sangkaning rasa asli
Ring kawentenan sentanane
Tan sida kagentosin
Rah manunggal ring angga

 Rasa suksma kaaturang
Majeng ring si Suhu
Temperatur Rupaka kasengguh
I Meme I Bapa
Reramane sujati

Olih: Adi Andre

Buang Ngetél

Ulah laku ngaba buang
Kelakuan ningkang aluh ngangkang
Lebihan néngél ogél-ogél
Ngetél néltél
Cokcok kedis
Rejeng bakis
Kebas-kebis
Uyak nanah
Benyah lanyah
Nandang jengah
Ka gumi wayah
Ulian keluarkan ngetél

Baca juga:   Ayo Kita Berlatih 2.2 Matematika Kelas 8

Olih: E. Senaya, Karangasem

Sang Hyang Widhi

Ida sane nitahang
Sane ngaryanin, sane ngaleburin
Matan ai, bulan, medalion sahananing daging dunia semesta
Acintya warnanya
Sane tan kekayunin
Tan wenten sane uning
Nanging bhakti kasembah

Wiapi wiapaka kasengguh
Nyusup ring sahananing sarira
Ngebekin gumi Ngebekin langit
Sami pada manunggal.

Olih: I Ketut Adi Andre

Sunia Kanti

Rikala engseb Sanghyang Syamsu
Taru nyuti rupa dados méru
Sanghyang Candra pinaka Rawi
Manyunarin ranah
Eningang kayun ngulati sujati
Majalaran sunia pinaka kanti
Ring payogan Sanghyang Saka

Olih: E. Senaya, Karangasem

Buin Kesep Yén Tuah Sing Resep

Galang kangin
Langité enu masaput sutra barak
Masepuh emas pakenyornyor
Ngaléncok di muncuk-muncuk kayuné
Nanging I Kecétrung suba manying mangényor
Matinggah di padiné kuning ngerinying
Ané masoca damuh mawastra argentum

Béh…
Kabilbil I Surya kapupungan
Kadundunin olih I Cerukcuk,uyut
Ngetaraang ebon kopiné maseduh
Di Kubun-kubun cariké
Tatkala petaniné matekap

Dini tiyang
Nyongkok padidi di pemaron jelingjingé
Kalangen ninggalin dauhé ené
I Lelakut Somi,manelektek tan makejepan
Mirib ia nyambatang,”ragané manyama ngajak tiyang,
Ngajak cariké,ngajak semengané ené

Nanging
Dini papan niisang yéh mata
Di tungtunging munyin teluktaké,celekutan
Sawiréh pancorané kaengsutin plastik lan tain kucit
Yéhné itek malanyat tambis nyat
Batuné nungging nyeluing nyuun softéx
Lantas kija lakuna inyalian,i kakul lan i cueng?
Badah….

Buin kesep yén tuah sing resep
Yéhé ilang kakeberang ambu kalis
Jelingjingé tuh cara anak ubuh
Cariké mutakadim dadi umah
Subake?
Pakpak lubak di bibliotek!

Olih: E. Senaya, Karangasem

Sasikep

Poos beli raris olés
Ring selag alis adi,gelis
Poos panadi baos
Mangda adi anut-tinut
Ring baos beli

Layahé silap-silapang
Gelang-gelang gidaté, adi
Mawastu kedat dahat
Layah pinaka ajah
Mangda adi tan obah
Satya ngayahin beli

Ngembeng eling adi
Waluya segara madu
Isapan jempol sugiang amatra
Gelang-gelang muan beli arupa
Panyupat mala baya
Sidi karya panumaya

Nyarétcét Panyingakan adi
Waluya segara pitu
Usapang sabilang buku
Pinaka paiket—ruket
Sasikep beli nyenyat
Mangda dedep
Setata éling gelang-gelang adi

Olih: E. Senaya, Karangasem

Tresna Magantung

Tresnané layu dimuncuk tunjungé murni
Tuh aking,tan payéh tan pagetih
Sawiréh telagané enyat nyarétcét
Unggul ka pangkungé dalem
Ditu I Enggung Poléng mangedékin

Dadi melénan tanahé dini
Belig turmaning alid
Alid ulian getihé, ngendih
Ngahngah,nandang jengah
Tan sida nyuhjuh bulané
Engsut di sulur kayuné ligir

Nirdon saja
Tresnané magantung
Kaéwérin olih Idedalu
Ané lekad uling selagan batisé
Milu mangiladin mata
Ngawinang manahé sayan lanyah

Olih: E. Senaya, Karangasem

SekianPuisi Bali Anyar
contoh puisi bali anyar. Mudahmudahan conto puisi bali anyar
Puisi Bali Anyartadi dapat kontributif teman-teman dalam belajar.

Baca juga: Kemampuan inovatif koteng wiraswasta adalah
Baca pun: Sastra Bali

Ambiz Education Search:

puisi bali anyar | conto puisi bali anyar | pola puisi bali anyar | puisi basa bali | puisi bahasa bali | puisi bali

Puisi Bali Anyar Ngawit Medal Duk Warsa

Source: https://ambizeducation.com/contoh-puisi-bali-anyar/